Paziņojums par SIA “Nukleārās medicīnas centrs” kapitāla daļu pārdošanu cenu aptaujā

 

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka", reģistrācijas Nr. 40003072918, (turpmāk - "PNB Banka") maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš, paziņo, ka, izlietojot komercķīlas ņēmēja tiesības, pārdod par labu PNB Bankai ieķīlātās SIA “Rīgas Nukleārās Medicīnas Laboratorija”, reģistrācijas Nr. 40103445854 – piederošās SIA “Nukleārās medicīnas centrs”, reģistrācijas Nr.50103459451, 182966,00 kapitāla daļas kas veido 70,37154% no kapitāla un SIA “Nukleārās medicīnas centrs” piederošās SIA “Nukleāras medicīnas centrs” 21952,00 kapitāla daļas kas veido 8,44308% no kapitāla, (turpmāk - "Kapitāldaļas"), izmantojot cenu aptauju. Kapitāldaļas tiek pārdotas kā lietu kopība.

Kapitāldaļu cenu aptaujas sākumcena ir 19 000 EUR (deviņpadsmit tūkstoši eiro).

Cenu aptaujas cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Pieteikšanās cenu aptaujai līdz 10.12.2021. plkst. 17.00.

 

Informācija par pieteikšanos cenu aptaujai, cenu aptaujas kārtība, darījumu noslēgšanas noteikumi un citi jautājumi ir noteikti cenu aptaujas noteikumos (turpmāk - "Cenu aptaujas noteikumi"), ar kuriem var bez maksas iepazīties PNB Bankas interneta vietnē https://pnbbanka.eu/lv/auction. Tālrunis papildus informācijai par Cenu aptaujas noteikumiem +371 29474433.

 

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Kapitāldaļu cenu aptaujā, jāveic šādas darbības:

- līdz 2021.gada 10. decembra plkst. 17.00 jāpiedalās klātienes identifikācijā PNB Bankas birojā, jāiesniedz PNB Bankā saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumiem aizpildīts pieteikums un visi citi Cenu aptaujas noteikumos norādītie dokumenti;

- līdz 2021.gada 10. decembra plkst. 23.59 jāiemaksā PNB Bankas kontā Nr. LV69BLIB1001005254003, Baltic International Bank SE, dalības maksa 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR, un drošības nauda 10 % apmērā no Kapitāla daļu sākumcenas, bet konkrēti, 1 900,00 EUR.

Pieteikums par dalību cenu aptaujā un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami PNB Bankā Elizabetes ielā 15-2, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00, vai nosūtāmi uz šādu e-pastu: izsoles@pnbbanka.eu elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.