Informācija par personas datu apstrādi

Kas apstrādā Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus apstrādā pārzinis – maksātnespējīgā AS PNB Banka (turpmāk – Banka). Bankas kontaktinformācija - adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 15 - 2, LV-1010; e-pasts: info@pnbbanka.eu; tālrunis: 67011577.

Kā tiek nodrošināta Jūsu personas datu apstrādes likumība?
Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likumu”, dažādos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļautajām speciālajām tiesību normām (piemēram, Kredītiestāžu likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums), Bankas „Vispārējiem darījumu noteikumiem”, Bankas „Vispārējiem klientu datu apstrādes noteikumiem”, Bankas „Privātuma politiku”, Bankas „Personas datu apstrādes noteikumiem” un citiem Bankas normatīvajiem dokumentiem.
Normatīvie akti paredz, ka Bankai ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad, ja (i) Banka ir iepriekš noteikusi Jūsu personas datu apstrādes nolūkus, (ii) to Jūsu personas datu apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš noteikto nolūku, (iii) Bankai ir juridisks pamats veikt Jūsu personas datu apstrādi un (iv) Banka ir sniegusi Jums informāciju par Jūsu tiesībām personas datu apstrādes kontekstā.
Vispārējā kārtībā Banka apstrādā Jūsu personas datus pamatojoties uz:
1. līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
2. nepieciešamību izpildīt uz Banku attiecināmu juridisku pienākumu;
3. Bankas vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu;
4. Jūsu dotu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
Gadījumos, kad Bankai ir uzņēmējdarbības, komerciāla vai uz Bankas vai trešās personas likumīgo interešu aizstāvību balstīta tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, Jūsu personas dati tiek apstrādāti „leģitīmo interešu ievērošanai”. Bet arī šajos gadījumos Banka godprātīgi īsteno Jūsu personas datu apstrādi, ņemot vērā Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība.
Normatīvo aktu prasības uzliek par pienākumu sevišķā kārtībā apstrādāt īpašo kategoriju datus – t.i., personas datus, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskos datus, biometriskos datus, kas iegūti, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, un datus par sodāmībām un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem. Īpašo kategoriju datus Banka ir tiesīga iegūt un apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti Bankai tieši atļauj vai uzliek par pienākumu šādus personas datus iegūt un apstrādāt. Minētajos gadījumos Banka īpašo kategoriju datus apstrādās pamatojoties uz:
1. būtiskām sabiedrības interesēm, kas izriet no Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kas ir samērīgas izvirzītajam nolūkam, ievērojot tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredzot piemērotus un konkrētus pasākumus Jūsu pamattiesību un interešu aizsardzībai;
2. nepieciešamību celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
Zemāk Jūs varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un Bankas leģitīmajām interesēm:

 

Kādēļ Banka apstrādā Jūsu personas datus: Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Kādas ir Bankas leģitīmās intereses, apstrādājot Jūsu personas datus:
Pakalpojumu sniegšana
 • lai pārvaldītu darījumu attiecības ar klientu un klienta komercdarbību;
 • lai komunicētu ar klientu par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • klienta piekrišana;
 • līguma izpilde;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • precīzas un aktuālas informācijas uzturēšana Bankas informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros,;
 • Maksas noteikšana par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • Jūsu piekrišanas iegūšana, kad tā Bankai ir nepieciešama, lai komunicētu ar Jums;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Pakalpojumu sniegšanas (komercprakses) uzlabošana
 • lai uzraudzītu to, kā Banka strādā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus Bankai vai klientiem;
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • Maksas noteikšana par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Pakalpojumu sniegšanas (darbību) pārvaldība
 • lai sniegtu Bankas pakalpojumus;
 • lai pārvaldītu Bankas tarifos noteiktos maksājumus, procentu maksājumus un citu veidu maksājumus;
 • lai iegūtu vai atgūtu naudu, ko klients ir parādā Bankai;
 • lai veiktu finanšu instrumentu un vērtspapīru atlikumu pārvedumus klienta uzdevumā.
 • līguma izpilde;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus;
 • Bankas darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām.
Drošības, risku un noziegumu novēršanas pārvaldība
 • lai atklātu, izmeklētu un ziņotu par finanšu noziegumiem, kā arī censtos tos novērst;
 • lai pārvaldītu Bankas un klientu riskus;
 • lai ievērotu normatīvos aktus un citus regulējošos noteikumus, kas attiecas uz Banku;
 • lai reaģētu uz sūdzībām un mēģinātu tās atrisināt.
 • līguma izpilde;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • to darbību funkcionalitātes attīstīšana un uzlabošana, kuras Banka veicam, lai novērstu finanšu noziegumus, kā arī ar šādām darbībām saistīto juridisko pienākumu izpildes attīstīšana un uzlabošana;
 • Bankas darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Komercprakses pārvaldība
 • Bankas finanšu stāvokļa plānošanas pārvaldībai, dažādu sistēmu un procesu pilnveidošanai (papildināšanai) un testēšanai, komunikācijas pārvaldībai, korporatīvajai pārvaldībai, kā arī auditu un revīziju organizēšanai un īstenošanai.
 • lai īstenotu Bankas tiesības, kas noteiktas līgumos vai vienošanās.
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas.
 • Bankas darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Īpašo kategoriju datu apstrādes pārvaldība
 • lai veiktu darbības, kas saistītas ar būtiskām sabiedrības interesēm.
 • lai veiktu darbības, kas saistītas ar uzraudzības iestāžu regulatoro prasību izpildi.
 • lai veiktu darbības, ceļot, īstenojot vai aizstāvot likumīgas prasības.
 • lai veiktu darbības, kas balstītas uz klienta piekrišanu.
 • izmantojot sodu reģistru datus, Banka palīdz novērst, konstatēt un saukt pie atbildības par nelikumīgām darbībām un krāpniecisku rīcību.
 • izmantojot īpašo kategoriju datus, Banka parāda un apliecina, ka ir pareizi novērtējusi Jūs, Jūsu īstenoto uzņēmējdarbību „zinu savu klientu” jeb KYC ietvaros;
 • nododot īpašo kategoriju datus uzraudzības iestādēm, Banka atļauj un dod iespēju tām pārbaudīt, vai tā rīkojusies pareizi (tiesiski).
 • izmantojot īpašo kategoriju datus, Banka īsteno un aizstāv savas likumīgās prasības.
 • aicinot Jūs sniegt Jūsu piekrišanu īpašo kategoriju datu izmantošanai, gadījumos, kad Bankas īstenotās darbības izriet no Jūsu atļaujas apstrādāt personas datus.

 

Kādus Jūsu personas datus Banka apstrādā?
Lai sniegtu Jums pakalpojumus, kas atbilst Jūsu vajadzībām, Banka izmanto dažādu veidu personas datus. Bankas apstrādātie personas dati ir sagrupēti kategorijās, lai Banka varētu iespējami efektīvākā veidā pārvaldīt tos, kā arī, lai Jūs varētu redzēt to informācijas apjomu, ko Banka pārvalda par klientiem. Vienlaicīgi Banka garantē klientiem, ka personas dati, kas atrodas Bankas pārvaldībā, tiek apstrādāti saskaņā ar augstākajiem drošības standartiem personas datu apstrādes jomā.

 

Personas datu kategorijas Apraksts
Pamata (identifikācijas) dati Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, attēls, saziņas valoda u.c.
Uzvedību un ieradumus raksturojošie dati Informācija par līdzekļu izcelsmi u.c.
Finanšu dati Norēķinu konta vai kartes pamatinformācija, informācija par ienākumiem un aktīviem u.c.
Elektronisko un telekomunikāciju dati Atrašanās vietas dati, identifikācijas informācija u.c.
Autentifikācijas rekvizītu dati Lietotājvārds, parole, PIN kods u.c.
Īpašo kategoriju dati Informācija par politiski nozīmīgu personu u.c.
Dati, kas iegūti juridisko pienākumu izpildes ietvaros Informācija, kas iegūta pēc izmeklējošo iestāžu, nodokļu iestāžu, tiesu izpildītāju pieprasījumiem u.c.

 

Kā Banka iegūst Jūsu personas datus?

1. Personas dati, kurus Jūs paši sniedzat Bankai

 • Kad Jūs pieteicāties Bankas pakalpojumiem vai produktiem;
 • Kad Jūs ar Banku sazināties un runājat ar Bankas speciālistiem pa tālruni vai tiekaties un runājat ar Bankas speciālistiem Bankas Klientu apkalpošanas vietās, t.sk. tālruņa sarunu ierakstos vai piezīmēs, kuras izdara Bankas speciālisti tikšanās laikā;
 • Kad Jūs lietojat Bankas mājaslapu, internetbanku, mobilo tālruņu aplikācijas, internetsarunas u.c.;
 • No Jūsu e-pasta vēstulēm un pasta vēstulēm vai kurjerpasta sūtījumiem;
 • No Jūsu iesniegumiem, pieteikumiem, rīkojumiem, sūdzībām un citiem Jūsu iesniegtajiem dokumentiem;
 • No finanšu pārskatiem un intervijām;
 • No klientu aptaujām.

2. Personas dati, kurus Banka iegūst, kad Jūs saņemat Bankas pakalpojumus
(Minētie dati attiecas uz informāciju par to, kā un kur Jūs piekļuvāt Bankas pakalpojumiem)

 • Maksājumu dati;

SVARĪGI ZINĀT: Ja Jūs esat aizņēmies naudu, tad ir ietverta informācija par atmaksu un to, vai tā tiek veikta savlaicīgi un pilnībā.

 • Profila un lietošanas dati.

SVARĪGI ZINĀT: Minētie dati ietver drošības rekvizītus, ko Jūs izveidojat un izmantojat, lai piekļūtu Bankas pakalpojumiem. Minētie dati ietver arī Jūsu iestatījumus un komerciālo paziņojumu izvēli. Banka arī apkopo datus no Jūsu lietojamām ierīcēm (piemēram, datoriem un mobilajiem tālruņiem), lai Jūs varētu ērti un ātri izveidot savienojumu ar Banku. Banka arī izmanto sīkdatnes un citus interneta lietošanas paradumu izpētes rīkus, lai apkopotu datus tad, kad Jūs izmantojat Bankas mājaslapu, internetbanku vai mobilās lietotnes. Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatņu izmantošanu „Privātuma Politikas” apakšsadaļā „Sīkdatnes”.

3. Personas dati, kurus Banka iegūst no trešajām personām (t.sk. ārējām datubāzēm)

 • Kredītkaršu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Mastercard;
 • Sociālie tīkli (piemēram, noklikšķinot uz vienas no mūsu Facebook vai Google reklāmām);
 • Publiskie reģistri (piemēram, Uzņēmumu reģistrs);
 • Bankas pārstāvji vai citas trešās personas, kuras Bankas vārdā vai Bankas uzdevumā apstrādā personas datus;

SVARĪGI ZINĀT: Šeit ir minētas tās personas vai organizācijas, kuras Banka izmanto, lai tās palīdzētu Bankai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

 • Citas kredītiestādes vai finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērst, konstatēt un saukt pie atbildības par nelikumīgām un krāpnieciskām darbībām;
 • Valsts (t.sk. tiesībaizsardzības) iestādes.

Cik ilgi Banka glabā Jūsu personas datus?
Vispārējā kārtībā Banka ir tiesīga uzglabāt Jūsu personas datus 10 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas, ja normatīvos aktos nav noteikts cits Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņš. Šo vispārējo klienta personas datu glabāšanas termiņu Banka ievēro, lai:

 • Atbildētu uz jautājumiem vai sūdzībām, vai parādītu, ka Banka ir godprātīgi pildījusi savas saistības pret Jums;
 • Ievērotu normatīvo aktu prasības, kas paredz dažāda veida dokumentāra materiāla uzglabāšanu.

SVARĪGI ZINĀT: Pēc glabāšanas termiņa beigām, Jūsu personas dati tiek drošā veidā

Kādas ir iespējamās sekas, ja Jūs izvēlaties nesniegt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) pēc Bankas pieprasījuma?
Bankai var būt nepieciešams iegūt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja Jūs izvēlaties nesniegt Bankas pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus), tas var aizkavēt vai liegt Bankai izpildīt uz to attiecināmus juridiskos pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SVARĪGI ZINĀT: Ja Jūsu izvēles dēļ nesniegt Bankas pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus) Banka nevarēs īstenot to politiku, kas attiecas uz regulatoru prasību izpildi un Jūsu darījumu apkalpošanu, Banka visticamāk pārtrauks Jums pakalpojumu sniegšanu.

SVARĪGI ZINĀT: Banka var lūgt Jūs sniegt informāciju, kas tai ir noderīga citu nolūku dēļ, nevis uz Banku attiecināmu juridisko pienākumu izpildei, līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma slēgšanas. Ja šādos gadījumos Banka aicinās Jūs sniegt informāciju par sevi, Banka Jūs iepriekš informēs par personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī atsevišķi paskaidros, vai Jums šie papildu personas dati (vai cita informācija) ir obligāti jāsniedz un kā tas ietekmēs pakalpojumu sniegšanu Jums.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
Jums ir šādas tiesības:
1. piekļūt Jūsu personas datiem un pārsūtīt tos

 • Jums ir iespēja iegūt papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kāda informācija jau ir Jūsu rīcībā;
 • Jums ir iespēja iegūt Bankas apstrādē esošo Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā;

SVARĪGI ZINĀT: Bankai nav pienākums klientam izsniegt Bankā esošo dokumentu kopijas, kā arī Banka neizsniedz klientam tādu informāciju, kura satur trešās personas datus. Banka var nodrošināt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā, kuru Jūs varat atkārtoti lietot, t.sk. pats nodot citām organizācijām vai lūgt Bankai to pārsūtīt.

2. labot vai dzēst Jūsu personas datus

 • Jums ir iespēja labot Jūsu personas datus, ja tie ir mainījušies vai Jums ir pamats uzskatīt, ka Bankas apstrādātie Jūsu personas dati nav precīzi;

SVARĪGI ZINĀT: Klients ir atbildīgs par savu iesniegto personas datu (vai citas informācijas) pareizību un precīzas un aktuālas informācijas par sevi iesniegšanu Bankā. Bankai nav tiesību pēc saviem ieskatiem labot klienta personas datus, kā arī Bankai nav tiesību pēc saviem ieskatiem meklēt klienta personas datus trešo personu datubāzēs, lai uzturētu savas klientu datubāzes precīzas un aktuālas.

 • Jums ir iespēja lūgt Banku izdzēst Jūsu personas datus, un Banka to izdarīs, ja šie personas dati Bankai vairs nebūs nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika ievākti vai citādi apstrādāti.

SVARĪGI ZINĀT: Banka nevarēs īstenot klienta personas datu dzēšanu, ja normatīvie akti paredzēs obligātu juridisku pienākumu uzglabāt šādus personas datus vai arī Bankas leģitīmās intereses būs svarīgākas par klienta tiesību aizskārumu, nedzēšot personas datus.

3. ierobežot Jūsu personas datu apstrādi

 • Jums ir iespēja lūgt Banku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (vai ierobežot noteiktas apstrādes darbības), kas nozīmētu, ka Jūsu personas datus Banka varētu tikai glabāt vai apstrādāt tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu Bankas likumīgās prasības. Jūs esat tiesīgi ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja (i) tie nav precīzi, (ii) tie tiek nelikumīgi apstrādāti, bet Jūs nevēlaties tos dzēst, (iii) to apstrāde vairs nav nepieciešama, bet Jūs vēlaties celt, īstenot vai aizstāvēt savas likumīgās prasības, (iv) Jūs jau esat izmantojis savas tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, bet sagaidāt no Bankas vērtējumu par to, vai Bankai ir tiesības turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz Bankas vai trešās personas leģitīmajām interesēm.

SVARĪGI ZINĀT: Īstenojot tiesības ierobežot personas datu apstrādi, pakalpojumu sniegšana Jums varētu tikt uz laiku ierobežota – t.i., Bankas pakalpojumi Jums būtu pieejami ierobežotā apjomā – vai varētu uz laiku nebūt iespējama.

4. iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi

 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tā pamatojas uz Bankas vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanu un Jūsu tiesības, intereses un brīvības ir svarīgākas par šādām Bankas vai trešās personas leģitīmajām interesēm,

5. attiecībā uz automatizētiem individuāliem lēmumiem

 • Jums ir iespēja panākt Bankas speciālista līdzdalību šādu lēmumu pieņemšanā vai lūgt, lai Banka nepieņem lēmumu, balstoties tikai uz automatizētu aprēķinu.

Kā Banka apstrādā Jūsu personas datus, pieņemot automatizētus individuālus lēmumus?
Banka izmanto automatizētas sistēmas, lai pieņemtu lēmumus bez Bankas speciālistu starpniecības attiecībā uz Jums vai Jūsu uzņēmumu. Automatizētās sistēmas palīdz lēmumus pieņemt ātri, godīgi, efektīvi un pareizi, balstoties uz to objektīvo informāciju (t.sk. personas datiem), kura ir Bankas rīcībā. Automatizēti individuālie lēmumi var ietekmēt iespējas saņemt pakalpojumus, kurus Banka piedāvā Jums tagad vai nākotnē, kā arī var ietekmēt maksu, kuru Banka nosaka par tās pakalpojumiem vai produktiem. Automatizēti individuālie lēmumi ir balstīti uz informāciju (t.sk. personas datiem), kuru Jūs sniedzat Bankai vai kura jau ir Bankas rīcībā, vai kuru Bankai ir atļauts iegūt no trešajām personām.

 • Krāpniecisko darbību atklāšana Banka izmanto automatizētās sistēmas, lai uzraudzītu Jūsu darbības ar finansēm, lai atbilstoši regulatīvajām prasībām konstatētu krāpniecības vai naudas atmazgāšanas gadījumus. Automatizētās sistēmas ļauj Bankai konstatēt tos gadījumus, kad klienta konts ticis izmantots netipiskā vai neparastā veidā.

SVARĪGI ZINĀT: Ja Bankai ir pamatotas aizdomas, ka noticis krāpniecības vai naudas atmazgāšanas fakts, Banka ir tiesīga klientam liegt piekļuvi Bankā glabātiem finanšu instrumentiem, vērtspapīriem, individuālo seifu saturam un citām vērtībām.

Kam Jūsu personas dati var tikt nodoti?
Banka var nodot Jūsu personas datus (t.sk. citu informāciju) ārējām organizācijām, lai vadītu Bankas uzņēmējdarbību (piemēram, ārējiem auditoriem), kā arī pildītu uz Banku attiecināmus juridiskos pienākumus (piemēram, uzraudzības iestādēm). Banka var nodot Jūsu personas datus (t.sk. citu informāciju) šādām ārējām organizācijām:

 • valsts iestādēm – atkarībā no juridiskā pienākuma, kurš Bankai ir jāpilda, piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts ieņēmumu dienestam;
 • finanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām vai organizācijām – atkarībā no Jūsu izvēlētajiem Bankas pakalpojumiem, piemēram, Bankas pārstāvjiem vai citām trešajām personām, kuras Bankas vārdā vai Bankas uzdevumā apstrādā personas datus;
 • dažādiem reģistriem – atkarībā no Jūsu izvēlētajiem Bankas pakalpojumiem vai produktiem, piemēram, Latvijas Bankas Kredītu reģistram.

SVARĪGI ZINĀT: Banka apstrādā Jūsu personas datus sadarbības ietvaros ar investīciju pakalpojumu sniedzējiem, ja Jūs esat izvēlējušies saņemt attiecīgos produktus, tādēļ šīs sadarbības ietvaros Jūsu personas dati var tikt nodoti šo organizāciju pārstāvjiem.

Vai Jūsu personas dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?
Banka var nodot Jūsu personas datus (t.sk. informāciju par Jums) ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas šādos gadījumos:
1. pamatojoties uz Jūsu rīkojumu – piemēram, gadījumos, kad Jūs veicat naudas pārvedumus uz trešajām valstīm;
2. lai izpildītu uz Banku attiecināmu juridisku pienākumu;

Kādi Bankas normatīvie dokumenti reglamentē Jūsu personas datu apstrādi?

Jūsu personas datu apstrādi reglamentē un Jūsu tiesības personas datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā nodrošina:

Vai Jūs esat tiesīgs iesniegt iesniegumu, ierosinājumu vai sūdzību?
Banka ir atbildīgs Jūsu personas datu pārzinis. Lai uzskatāmi pierādītu, ka Banka īsteno likumīgu, godprātīgu un pārredzamu Jūsu personas datu apstrādi, Banka ir izveidojusi un uztur pārskatatbildības sistēmu, kas balstās uz:
1. klientu savlaicīgu informēšanu par personas datu apstrādi un klientu piekļuves tiesību īstenošanu;
2. personas datu apstrādes ietekmes novērtējuma īstenošanu, ja plānotās darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, kā arī personas datu apstrādes darbību reģistrēšanu;
3. ar personas datu aizsardzību saistīto drošības incidentu savlaicīgu atklāšanu un vispusīgu izmeklēšanu, kā arī ziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumiem Datu valsts inspekcijai un klientiem;
4. pārredzamas sadarbības īstenošanu ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri Bankas vārdā sniedz finanšu un citus pakalpojumus vai nodrošina Jūsu personas datu apstrādi Bankas uzdevumā;
5. regulāru Bankas darbinieku apmācību un personas datu apstrādes tiesiskuma un personas datu aizsardzības sistēmas atbilstības izvērtēšanu.
Tomēr, ja Jums rodas priekšlikumi attiecībās uz Bankas veikto personas datu apstrādi vai iebildumi, Jūs esat tiesīgs iesniegt Bankā ierosinājumu, atsauksmi, iesniegumu vai sūdzību. Iesniegumu vai sūdzību Jūs varat iesniegt Jums ērtākā veidā:

 • iesniedzot elektroniska rīkojuma formā, izmantojot Bankas automatizēto sistēmu attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka”;
 • personiski papīra formā Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts;
 • personiski papīra formā jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts;
 • nosūtot pa pastu (t.sk. kurjerpastu) papīra formā uz Bankas korespondences adresi Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, LV-1010, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts.

Bez jau minētā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par Bankas veikto personas datu apstrādes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību Datu valsts inspekcijai iesniedz iesnieguma veidā:

 • ievietojot Datu valsts inspekcijas pasta kastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāvā;
 • nosūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011.