Informācija par personas datu apstrādi

Vispārējie jautājumi

 

Kas apstrādā Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādā pārzinis - AS PNB Banka (turpmāk – Banka). Bankas kontaktinformācija - adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, LV-1010; e-pasts: info@pnbbanka.eu; tālrunis: 67041100. Datu aizsardzības speciālists - adrese: Rīgā, Raiņa bulvārī 11, LV-1050; e-pasts: dati@pnbbanka.eu; tālrunis: 67011410.


Kā tiek nodrošināta Jūsu personas datu apstrādes likumība?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likumu”, dažādos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļautajām speciālajām tiesību normām (piemēram, Kredītiestāžu likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums), Bankas „Vispārējiem darījumu noteikumiem”, Bankas „Vispārējiem klientu datu apstrādes noteikumiem”, Bankas „Privātuma politiku”, Bankas „Personas datu apstrādes noteikumiem” un citiem Bankas normatīvajiem dokumentiem.
Normatīvie akti paredz, ka Bankai ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad, ja (i) Banka ir iepriekš noteikusi Jūsu personas datu apstrādes nolūkus, (ii) to Jūsu personas datu apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš noteikto nolūku, (iii) Bankai ir juridisks pamats veikt Jūsu personas datu apstrādi un (iv) Banka ir sniegusi Jums informāciju par Jūsu tiesībām personas datu apstrādes kontekstā.
Vispārējā kārtībā Banka apstrādā Jūsu personas datus pamatojoties uz:

 • līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • nepieciešamību izpildīt uz Banku attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu;
 • Jūsu dotu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Gadījumos, kad Bankai ir uzņēmējdarbības, komerciāla vai uz Bankas vai trešās personas likumīgo interešu aizstāvību balstīta tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, Jūsu personas dati tiek apstrādāti „leģitīmo interešu ievērošanai”. Bet arī šajos gadījumos Banka godprātīgi īsteno Jūsu personas datu apstrādi, ņemot vērā Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība.
Normatīvo aktu prasības uzliek par pienākumu sevišķā kārtībā apstrādāt īpašo kategoriju datus – t.i. personas datus, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskos datus, biometriskos datus, kas iegūti, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, un datus par sodāmībām un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem. Īpašo kategoriju datus Banka ir tiesīga iegūt un apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti Bankai tieši atļauj vai uzliek par pienākumu šādus personas datus iegūt un apstrādāt. Minētajos gadījumos Banka īpašo kategoriju datus apstrādās pamatojoties uz:

 • būtiskām sabiedrības interesēm, kas izriet no Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kas ir samērīgas izvirzītajam nolūkam, ievērojot tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredzot piemērotus un konkrētus pasākumus Jūsu pamattiesību un interešu aizsardzībai;
 • nepieciešamību celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

Zemāk Jūs varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un Bankas leģitīmajām interesēm:

 

Kādēļ Banka apstrādā Jūsu personas datus: Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Kādas ir Bankas leģitīmās intereses, apstrādājot Jūsu personas datus:
Pakalpojumu sniegšana
 • lai pārvaldītu darījumu attiecības ar klientu un klienta komercdarbību;
 • lai attīstītu un īstenotu mārketinga aktivitātes;
 • lai pētītu, kā klienti lieto Bankas piedāvātos pakalpojumu un produktus;
 • lai komunicētu ar klientu par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem.
 • klienta piekrišana;
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • precīzas un aktuālas informācijas uzturēšana Bankas informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros, t.sk. analizējot un vērtējot, kurš no Bankas pakalpojumiem vai produktiem varētu Jūs interesēt, un piedāvājot tos Jums;
 • Bankas esošo pakalpojumu un produktu pilnveidošana, un jaunu pakalpojumu un produktu izstrādāšana, kā arī maksas noteikšana par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem;
 • klientu kategoriju noteikšana Bankas jaunajiem pakalpojumiem un produktiem;
 • Jūsu piekrišanas iegūšana, kad tā Bankai ir nepieciešama, lai komunicētu ar Jums par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Pakalpojumu sniegšanas (komercprakses) uzlabošana
 • lai testētu jaunus produktus;
 • lai uzraudzītu to, kā Banka strādā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus Bankai vai klientiem;
 • lai attīstītu jaunus veidus, kā apmierināt klientu vajadzības un nodrošinātu Bankas uzņēmējdarbības izaugsmi.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • Bankas esošo pakalpojumu un produktu pilnveidošana, un jaunu pakalpojumu un produktu izstrādāšana, kā arī maksas noteikšana par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem;
 • klientu kategoriju noteikšana Bankas jaunajiem pakalpojumiem un produktiem;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Pakalpojumu sniegšanas (darbību) pārvaldība
 • lai sniegtu Bankas pakalpojumus un produktus;
 • lai veiktu un pārvaldītu klientu maksājumus;
 • lai pārvaldītu Bankas tarifos noteiktos maksājumus, procentu maksājumus un citu veidu maksājumus no klientu kontiem;
 • lai iegūtu vai atgūtu naudu, ko klients ir parādā Bankai;
 • lai pārvaldītu un sniegtu dažādus ieguldījumu pakalpojumus un produktus.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus;
 • Bankas darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām.
Drošības, risku un noziegumu novēršanas pārvaldība
 • lai atklātu, izmeklētu un ziņotu par finanšu noziegumiem, kā arī censtos tos novērst;
 • lai pārvaldītu Bankas un klientu riskus;
 • lai ievērotu normatīvos aktus un citus regulējošos noteikumus, kas attiecas uz Banku;
 • lai reaģētu uz sūdzībām un mēģinātu tās atrisināt.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • to darbību funkcionalitātes attīstīšana un uzlabošana, kuras Banka veicam, lai novērstu finanšu noziegumus, kā arī ar šādām darbībām saistīto juridisko pienākumu izpildes attīstīšana un uzlabošana;
 • Bankas darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Komercprakses pārvaldība
 • lai efektīvi un pareizi vadītu Bankas uzņēmējdarbību – kas ietver sevī Bankas finanšu stāvokļa, uzņēmējdarbības spēju, plānošanas pārvaldību, dažādu sistēmu un procesu pilnveidošanu (papildināšanu) un testēšanu, komunikācijas pārvaldību, korporatīvo pārvaldību, kā arī auditu un revīziju organizēšanu un īstenošanu.
 • Bankas vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • Bankas darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Banka pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
 • lai īstenotu Bankas tiesības, kas noteiktas līgumos vai vienošanās.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas.
 
Īpašo kategoriju datu apstrādes pārvaldība
 • lai veiktu darbības, kas saistītas ar būtiskām sabiedrības interesēm.
 • izmantojot sodu reģistru datus, Banka palīdz novērst, konstatēt un saukt pie atbildības par nelikumīgām darbībām un krāpniecisku rīcību.
 • lai veiktu darbības, kas saistītas ar uzraudzības iestāžu regulatoro prasību izpildi.
 • izmantojot īpašo kategoriju datus, Banka parāda un apliecina, ka ir pareizi novērtējusi Jūs, Jūsu īstenoto uzņēmējdarbību „zinu savu klientu jeb KYC” ietvaros;
 • nododot īpašo kategoriju datus uzraudzības iestādēm, Banka atļauj un dod iespēju tām pārbaudīt, vai tā rīkojusies pareizi (tiesiski).
 • lai veiktu darbības, ceļot, īstenojot vai aizstāvot likumīgas prasības.
 • izmantojot īpašo kategoriju datus, Banka īsteno un aizstāv savas likumīgās prasības.
 • lai veiktu darbības, kas balstītas uz klienta piekrišanu.
 • aicinot Jūs sniegt Jūsu piekrišanu īpašo kategoriju datu izmantošanai, gadījumos, kad Bankas īstenotās darbības izriet no Jūsu atļaujas apstrādāt personas datus.

 


Kādus Jūsu personas datus Banka apstrādā?

Lai sniegtu Jums pakalpojumus nemainīgi augstā kvalitātē un spētu Jums piedāvāt produktus, kas atbilst Jūsu vajadzībām, Banka izmanto dažādu veidu personas datus. Bankas apstrādātie personas dati ir sagrupēti kategorijās, lai Banka varētu iespējami efektīvākā veidā pārvaldīt tos, kā arī, lai Jūs varētu redzēt to informācijas apjomu, ko Banka pārvalda par klientiem. Banka neizmanto visus personas datus vienādi – daži personas datu veidi ir noderīgi mārketinga vajadzībām, citi tiešo pakalpojumu sniegšanai vai uz Banku attiecināmu juridisko pienākumu izpildei. Vienlaicīgi Banka garantē klientiem, ka personas dati, kas atrodas Bankas pārvaldībā, tiek apstrādāti saskaņā ar augstākajiem drošības standartiem personas datu apstrādes jomā.

Personas datu kategorijas Apraksts
Pamata (identifikācijas) dati Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, attēls, saziņas valoda u.c.
Uzvedību un ieradumus raksturojošie dati Zināšanas un pieredze investīciju jomā, informācija par līdzekļu izcelsmi u.c.
Finanšu dati Norēķinu konta vai kartes pamatinformācija, informācija par ienākumiem un aktīviem u.c.
Elektronisko un telekomunikāciju dati Plūsmas dati, atrašanās vietas dati, identifikācijas informācija u.c.
Autentifikācijas rekvizītu dati Lietotājvārds, parole, PIN kods u.c.
Īpašo kategoriju dati Informācija par politiski nozīmīgu personu u.c.
Dati, kas iegūti juridisko pienākumu izpildes ietvaros Informācija, kas iegūta pēc izmeklējošo iestāžu, nodokļu iestāžu, tiesu izpildītāju pieprasījumiem u.c.

 


Kā Banka iegūst Jūsu personas datus?

 1. Personas dati, kurus Jūs paši sniedzat Bankai
  • Kad Jūs piesakāties Bankas pakalpojumiem vai produktiem;
  • Kad Jūs ar Banku sazināties un runājat ar Bankas speciālistiem pa tālruni vai tiekaties un runājat ar Bankas speciālistiem Bankas Klientu apkalpošanas vietās, t.sk. tālruņa sarunu ierakstos vai piezīmēs, kuras izdara Bankas speciālisti tikšanās laikā;
  • Kad Jūs lietojat Bankas mājaslapu, internetbanku, mobilo tālruņu aplikācijas, internetsarunas u.c.;
  • No Jūsu e-pasta vēstulēm un pasta vēstulēm vai kurjerpasta sūtījumiem;
  • No Jūsu iesniegumiem, pieteikumiem, rīkojumiem, sūdzībām un citiem Jūsu iesniegtajiem dokumentiem;
  • No finanšu pārskatiem un intervijām;
  • No klientu aptaujām;
  • Ja Jūs piedalāties Bankas lojalitātes programmās, loterijās, akcijās un līdzvērtīgos pasākumos.

Personas dati, kurus Banka iegūst, kad Jūs lietojat Bankas pakalpojumus
(Minētie dati attiecas uz divu veidu informāciju: informāciju par to, kā un kur Jūs piekļuvāt Bankas pakalpojumiem, kā arī par darbībām kontā, kas tiek atspoguļota Jūsu konta pārskatā)

 • Maksājumu un pārvedumu dati;

SVARĪGI ZINĀT: Minētie dati ietver summu, biežumu, veidu, atrašanās vietu, izcelsmi un saņēmējus. Ja Jūs esat aizņēmies naudu, tad ir ietverta arī informācija par atmaksu un to, vai tā tiek veikta savlaicīgi un pilnībā.

 • Profila un lietošanas dati.

SVARĪGI ZINĀT: Minētie dati ietver drošības rekvizītus, ko Jūs izveidojat un izmantojat, lai piekļūtu Bankas pakalpojumiem. Minētie dati ietver arī Jūsu iestatījumus un komerciālo paziņojumu izvēli. Banka arī apkopo datus no Jūsu lietojamām ierīcēm (piemēram, datoriem un mobilajiem tālruņiem), lai Jūs varētu ērti un ātri izveidot savienojumu ar Banku. Banka arī izmanto sīkdatnes un citus interneta lietošanas paradumu izpētes rīkus, lai apkopotu datus tad, kad Jūs izmantojat Bankas mājaslapu, internetbanku vai mobilās lietotnes. Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatņu izmantošanu „Privātuma Politikas” apakšsadaļā „Sīkdatnes”.

 1. Personas dati, kurus Banka iegūst no trešajām personām (t.sk. ārējām datubāzēm)
 • Kredītkaršu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Mastercard;
 • Apdrošinātāji;
 • Mazumtirgotāji;
 • Sociālie tīkli (piemēram, noklikšķinot uz vienas no mūsu Facebook vai Google reklāmām);
 • Automātiskās rēķinu apmaksas pakalpojumu sniedzēji;
 • Publiskie reģistri (piemēram, Uzņēmumu reģistrs);
 • Lojalitātes shēmas;
 • Bankas pārstāvji, starpnieki, kontrahenti vai citas trešās personas, kuras Bankas vārdā vai Bankas uzdevumā apstrādā personas datus;

SVARĪGI ZINĀT: Šeit ir minētas tās personas vai organizācijas, kuras Banka izmanto, lai tās palīdzētu Bankai uzturēt pakalpojumus un produktus, kā arī, kuras konsultē Banku par uzņēmējdarbības attīstības un uzlabošanas iespējām.

 • Tirgus pētnieki, kas iegūst un pēta informāciju no daudziem avotiem, lai sagatavotu tirgus tendenču pārskatus vai sniegtu atbilstošus padomus;
  Citas kredītiestādes vai finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērst, konstatēt un saukt pie atbildības par nelikumīgām un krāpnieciskām darbībām;
  Valsts (t.sk. tiesībaizsardzības) iestādes.


Cik ilgi Banka glabā Jūsu personas datus?

Vispārējā kārtībā Banka ir tiesīga uzglabāt Jūsu personas datus 10 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas, ja normatīvos aktos nav noteikts cits Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņš. Šo vispārējo klienta personas datu glabāšanas termiņu Banka ievēro, lai:

 • Atbildētu uz jautājumiem vai sūdzībām, vai parādītu, ka Banka ir godprātīgi pildījusi savas saistības pret Jums;
 • Īstenotu Bankas iekšējos pētījumus (piemēram, klientu paradumu maiņu);
 • Ievērotu normatīvo aktu prasības, kas paredz dažāda veida dokumentāra materiāla uzglabāšanu.

SVARĪGI ZINĀT: Pēc glabāšanas termiņa beigām, Jūsu personas dati tiek drošā veidā iznīcināti.


Kādas ir iespējamās sekas, ja Jūs izvēlaties nesniegt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) pēc Bankas pieprasījuma?

Bankai var būt nepieciešams iegūt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai, lai Banka varētu noslēgt vai izpildīt līgumu ar Jums. Ja Jūs izvēlaties nesniegt Bankas pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus), tas var ierobežot Bankas iespējas izpildīt ar Jums noslēgto līgumu, vai aizkavēt vai liegt Bankai izpildīt uz to attiecināmus juridiskos pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
SVARĪGI ZINĀT: Ja Jūsu izvēles dēļ nesniegt Bankas pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus) Banka nevarēs īstenot to politiku, kas attiecas uz regulatoro prasību izpildi un Jūsu darījumu apkalpošanu, Banka visticamāk pārtrauks Jums pakalpojumu sniegšanu.
SVARĪGI ZINĀT: Banka var lūgt Jūs sniegt informāciju, kas tai ir noderīga citu nolūku dēļ, nevis uz Banku attiecināmu juridisko pienākumu izpildei, līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma slēgšanas. Ja šādos gadījumos Banka aicinās Jūs sniegt informāciju par sevi, Banka Jūs iepriekš informēs par personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī atsevišķi paskaidros, vai Jums šie papildu personas dati (vai cita informācija) ir obligāti jāsniedz un kā tas ietekmēs pakalpojumu sniegšanu Jums.


Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Jums ir šādas tiesības:

1. piekļūt Jūsu personas datiem un pārsūtīt tos

 • Jums ir iespēja iegūt papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kāda informācija jau ir Jūsu rīcībā;
 • Jums ir iespēja iegūt Bankas apstrādē esošo Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā;

SVARĪGI ZINĀT: Bankai nav pienākums klientam izsniegt Bankā esošo dokumentu kopijas, kā arī Banka neizsniedz klientam tādu informāciju, kura satur trešās personas datus. Banka var nodrošināt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā, kuru Jūs varat atkārtoti lietot, t.sk. pats nodot citām organizācijām vai lūgt Bankai to pārsūtīt.

2. labot vai dzēst Jūsu personas datus

 • Jums ir iespēja labot Jūsu personas datus, ja tie ir mainījušies vai Jums ir pamats uzskatīt, ka Bankas apstrādātie Jūsu personas dati nav precīzi;

SVARĪGI ZINĀT: Klients ir atbildīgs par savu iesniegto personas datu (vai citas informācijas) pareizību un precīzas un aktuālas informācijas par sevi iesniegšanu Bankā. Bankai nav tiesību pēc saviem ieskatiem labot klienta personas datus, kā arī Bankai nav tiesību pēc saviem ieskatiem meklēt klienta personas datus trešo personu datubāzēs, lai uzturētu savas klientu datubāzes precīzas un aktuālas.

 • Jums ir iespēja lūgt Banku izdzēst Jūsu personas datus, un Banka to izdarīs, ja šie personas dati Bankai vairs nebūs nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika ievākti vai citādi apstrādāti.

SVARĪGI ZINĀT: Banka nevarēs īstenot klienta personas datu dzēšanu, ja normatīvie akti paredzēs obligātu juridisku pienākumu uzglabāt šādus personas datus vai arī Bankas leģitīmās intereses būs svarīgākas par klienta tiesību aizskārumu, nedzēšot personas datus.

3. ierobežot Jūsu personas datu apstrādi

 • Jums ir iespēja lūgt Banku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (vai ierobežot noteiktas apstrādes darbības), kas nozīmētu, ka Jūsu personas datus Banka varētu tikai glabāt vai apstrādāt tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu Bankas likumīgās prasības. Jūs esat tiesīgi ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja (i) tie nav precīzi, (ii) tie tiek nelikumīgi apstrādāti, bet Jūs nevēlaties tos dzēst, (iii) to apstrāde vairs nav nepieciešama, bet Jūs vēlaties celt, īstenot vai aizstāvēt savas likumīgās prasības, (iv) Jūs jau esat izmantojis savas tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, bet sagaidāt no Bankas vērtējumu par to, vai Bankai ir tiesības turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz Bankas vai trešās personas leģitīmajām interesēm.

SVARĪGI ZINĀT: Īstenojot tiesības ierobežot personas datu apstrādi, pakalpojumu sniegšana Jums varētu tikt uz laiku ierobežota – t.i. Bankas pakalpojumi Jums būtu pieejami ierobežotā apjomā – vai varētu uz laiku nebūt iespējama.
iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi

 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tā pamatojas uz Bankas vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanu un Jūsu tiesības, intereses un brīvības ir svarīgākas par šādām Bankas vai trešās personas leģitīmajām interesēm;
 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi mārketinga (tiešās tirgvedības) vajadzībām.


4. attiecībā uz automatizētiem individuāliem lēmumiem

 • Jums ir iespēja panākt Bankas speciālista līdzdalību šādu lēmumu pieņemšanā vai lūgt, lai Banka nepieņem lēmumu, balstoties tikai uz automatizētu aprēķinu.


Kā Banka apstrādā Jūsu personas datus mārketinga vajadzībām, t.sk. lai sagatavotu Jums komerciālus piedāvājumus?

Banka īsteno mārketinga pasākumus, lai informētu Jūs par Bankas pakalpojumiem, produktiem vai Bankas īpašajiem piedāvājumiem, kas sagatavoti tieši Jūsu vajadzībām (t.sk. dažādām loterijām, akcijām vai līdzvērtīgiem pasākumiem). Mārketinga pasākumu ietvaros, Banka veic arī aptaujas, lai noskaidrotu Jūsu vērtējumu par Bankas sniegto pakalpojumu kvalitāti vai Bankas piedāvāto produktu atbilstību Jūsu vajadzībām.
Mārketinga pasākumu ietvaros, Banka apstrādā Jūsu personas datus (vai citu informāciju), kurus Jūs pats sniedzat Bankai, kurus Bankai sniedz Bankas sadarbības partneri vai kurus Banka iegūst, kad Jūs lietojat Bankas pakalpojumus vai produktus (piemēram, lietojot mājaslapu vai internetbanku). Mārketinga pasākumu ietvaros iegūto informāciju (t.sk. personas datus), Banka pēta un vērtē, lai veidotu Bankas viedokli par to, kādi Bankas pakalpojumi vai produkti varētu Jūs interesēt un varētu būt Jums piemēroti. Mārketinga pasākumu ietvaros, Banka izmanto metodi, kuru sauc par „profilēšanu mārketinga nolūkos” – t.i. klientu veikto darbību uzskaiti, analīzi un prognozēšanu, izmantojot šādas personas datu kategorijas:

 

1. pamata personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, saziņas valoda, kontaktinformācija (tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese);

2. uzvedību un ieradumus raksturojošie personas dati – izmantoto Bankas produktu vai pakalpojumu veidi un to lietošanas ieradumi;

3. finanšu dati – informācija par noguldījumiem, maksājumiem.

 

Banka var izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums komerciālus piedāvājumus, ja Jūs Bankai esat devis Jūsu piekrišanu komerciālajai komunikācijai vai Bankai ir leģitīma interese īstenot šādu komunikāciju.

SVARĪGI ZINĀT: Komerciālajā komunikācijā Bankas leģitīmo interesi veido Bankas uzņēmējdarbības vai komerciālās intereses, kas balstītas uz tiesisku un likumīgu nolūku izmantot Jūsu informāciju – minētais nolūks nedrīkst būt pretrunā ar Jūsu interesēm. Informācijai klientu datubāzēs Banka piemēro augtākās konfidencialitātes prasības, t.sk. personas datu pseidonimizēšanu.
Ja Jūs izlemsiet izmantot jaunus Bankas pakalpojumus vai produktus, Banka ir tiesīga lūgt Jums apstiprināt vai atjaunināt Jūsu izvēli komerciālajai komunikācijai. Tāpat Banka var lūgt apstiprināt vai atjaunināt Jūsu izvēli komerciālajai komunikācijai, ja tiek veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā (t.sk. Bankas normatīvajos dokumentos) vai Bankas uzņēmējdarbības stratēģijā.

Banka augsti novērtē un vienmēr būs pateicīga, ja Jūs būsiet piekrituši Jūsu personas datu apstrādei mārketinga vajadzībām (komerciālajai komunikācijai ar Banku), jo tā Jūs palīdzat Bankai veidot kvalitatīvākus pakalpojumus un konkurētspējīgākus produktus. Tomēr, ja Jūs maināt izvēli, Jūs vienmēr varat atteikties no komerciālās komunikācijas vienā no šādiem veidiem:

 

1. iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā;

2. nosūtot brīvas formas ziņojumu izmantojot PNB Internetbanku;

3. dodot rīkojumu telefoniski, sazinoties ar Bankas Kontaktu centru un identificējot sevi ar balss paroli.

 

Neatkarīgi no Jūsu izvēles, Jūs joprojām saņemsiet no Bankas svarīgus paziņojumus vai citu svarīgu informāciju (piemēram, izmaiņas esošajos pakalpojumos vai produktos).


Kā Banka apstrādā Jūsu personas datus, pieņemot automatizētus individuālus lēmumus?

Banka izmanto automatizētas sistēmas, lai pieņemtu lēmumus bez Bankas speciālistu starpniecības attiecībā uz Jums vai Jūsu uzņēmumu. Automatizētās sistēmas palīdz lēmumus pieņemt ātri, godīgi, efektīvi un pareizi, balstoties uz to objektīvo informāciju (t.sk. personas datiem), kura ir Bankas rīcībā. Automatizēti individuālie lēmumi var ietekmēt tos Bankas pakalpojumus, produktus vai iespējas tos saņemt, kurus Banka piedāvā Jums tagad vai nākotnē, kā arī var ietekmēt maksu, kuru Banka nosaka par tās pakalpojumiem vai produktiem. Automatizēti individuālie lēmumi ir balstīti uz informāciju (t.sk. personas datiem), kuru Jūs sniedzat Bankai vai kura jau ir Bankas rīcībā, vai kuru Bankai ir atļauts iegūt no trešajām personām.

 • Maksas noteikšana

Pamatojoties uz automatizētām sistēmām, Banka var izlemt, kādu maksu noteikt par dažādiem Bankas produktiem vai pakalpojumiem. Piemēram, ja izmantojat Bankas tiešsaistes kalkulatorus (Valūtas kalkulators, Depozīta kalkulators, Kredīta kalkulators), automatizētās sistēmas izmantos Jūsu personīgo finanšu informāciju, kuru Jūs ievadiet, lai noteiktu, kāda veida finanšu piedāvājumu Banka var Jums izteikt.
SVARĪGI ZINĀT: Bankas tiešsaistes kalkulatoru veiktajiem aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Lai uzzinātu precīzu Bankas finanšu piedāvājumu, klientam ir jāvēršas Bankas klientu apkalpošanas vietās.

 • Mārketinga pasākumi (pakalpojumu, produktu un piedāvājumu sagatavošana)

Mārketinga pasākuma ietvaros, piemēram, Banka ar automatizētu sistēmu palīdzību var veidot klientu grupas, kuras tālāk izmanto, lai izpētītu un vairāk uzzinātu par klientu vajadzībām un pieņemtu lēmumus. Minētais palīdz attīstīt produktus, pakalpojumus un piedāvājumus dažādiem klientu segmentiem, kā arī pielāgot komerciālo komunikāciju, kuru Banka parāda savā un citās tīmekļa vietnēs un mobilajās lietotnēs, tostarp masu medijos.

 • Krāpniecisko darbību atklāšana

Banka izmanto automatizētās sistēmas, lai uzraudzītu darbības ar finansēm Jūsu personīgajos un Jūsu uzņēmuma kontos, lai atbilstoši regulatīvajām prasībām konstatētu krāpniecības vai naudas atmazgāšanas gadījumus. Automatizētās sistēmas ļauj Bankai konstatēt tos gadījumus, kad klienta konts tiek izmantots netipiskā vai neparastā veidā.
SVARĪGI ZINĀT: Ja Bankai ir pamatotas aizdomas, ka pastāv krāpniecības vai naudas atmazgāšanas risks, Banka ir tiesīga apturēt darbību kontos vai atteikt piekļuvi tiem.

 • Kontu atvēršana

Banka var izmantot automatizētās sistēmas, lai pie kontu atvēršanas pārbaudītu, vai konkrētais Bankas produkts vai pakalpojums ir piemērots Jums – tātad Banka var ar automatizēto sistēmu starpniecību izvērtēt, vai Jūs vai Jūsu uzņēmums atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami konta atvēršanai Bankā. Šajā gadījumā automatizētās sistēmas izmanto Jūsu sniegto informāciju – piemēram, par finansiālo stāvokli, ja Jūs piesakāties Bankas kredītproduktiem.

 • Kredīta apstiprināšana

Banka izmanto automatizētās sistēmas, lai pieņemtu lēmumus par naudas aizdevumiem, piemēram, kad Jūs piesakāties patēriņa aizdevumam. Minētajos gadījumos automatizētās sistēmas veic kredītpunktu vērtēšanu (t.s. credit scoring). Šādas apstrādes nolūks ir novērtēt, kādas ir Jūsu iespējas atmaksāt Bankas aizdevumu. Šādas apstrādes ietvaros var tikt izmantota ne vien Jūsu sniegtā informācija par Jūsu finanšu stāvokli, bet arī informācija par līdzīgiem aizdevumiem vai informācija par Jūsu veiktajiem darījumiem kontos.
Kredītpunktu vērtēšanā izmanto informāciju no šādiem avotiem:

 • Jūsu pieteikuma veidlapa;
 • Jūsu iesniegtā informācija par finanšu stāvokli;
 • Informācija no trešo personu datubāzēm par Jūsu finanšu stāvokli un līdzīgiem aizdevumiem;
 • Informācija, kura jau ir Bankas rīcībā – piemēram, informācija, kas apstiprina darba algas ieskaitījumu Jūsu Bankas kontā.

SVARĪGI ZINĀT: Kredītpunktu vērtēšana tiek uzsākta tikai tad, kad Banka ir saņēmusi Jūsu pieteikumu attiecīgajam Bankas pakalpojumam vai produktam, kuram šāda metode tiek piemērota. Banka regulāri pārbauda kredītpunktu vērtēšanas metodes, lai pārliecinātos, ka tās ir godīgas un objektīvas.
SVARĪGI ZINĀT: Automatizētus risinājumus kredītpunktu vērtēšanā kredītiestādes un citi aizdevēji izmanto, jo tie palīdz pieņemt taisnīgus, vispusīgi izvērtētus un atbildīgus lēmumus kreditēšanas jautājumos.


Kam Jūsu personas dati var tikt nodoti?

Banka var nodot Jūsu personas datus (t.sk. citu informāciju) ārējām organizācijām, lai nodrošinātu Bankas pakalpojumu vai produktu sniegšanu (piemēram, Mastercard), vadītu Bankas uzņēmējdarbību (piemēram, ārējiem auditoriem), kā arī pildītu uz Banku attiecināmus juridiskos pienākumus (piemēram, uzraudzības iestādēm).
Banka var nodot Jūsu personas datus (t.sk. citu informāciju) šādām ārējām organizācijām:

 • Bankas grupas uzņēmumiem – atkarībā no Jūsu izvēlētajiem Bankas pakalpojumiem vai produktiem, piemēram, SIA “PNB Apdrošināšanas brokeris”;
 • valsts iestādēm – atkarībā no juridiskā pienākuma, kurš Bankai ir jāpilda, piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts ieņēmumu dienestam;
 • finanšu pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām vai organizācijām – atkarībā no Jūsu izvēlētajiem Bankas pakalpojumiem vai produktiem, piemēram, Bankas pārstāvjiem, starpniekiem, kontrahentiem vai citas trešajām personām, kuras Bankas vārdā vai Bankas uzdevumā apstrādā personas datus;
 • dažādiem reģistriem – atkarībā no Jūsu izvēlētajiem Bankas pakalpojumiem vai produktiem, piemēram, Latvijas Bankas Kredītu reģistram.

SVARĪGI ZINĀT: Banka apstrādā Jūsu personas datus sadarbības ietvaros ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem vai investīciju pakalpojumu sniedzējiem, ja Jūs esat izvēlējušies saņemt attiecīgos produktus, tādēļ šīs sadarbības ietvaros Jūsu personas dati var tikt nodoti šo organizāciju pārstāvjiem.


Vai Jūsu personas dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?

Banka var nodot Jūsu personas datus (t.sk. informāciju par Jums) ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas šādos gadījumos:

 

1. pamatojoties uz Jūsu rīkojumu – piemēram, gadījumos, kad Jūs veicat naudas pārvedumus uz trešajām valstīm;

2. lai izpildītu uz Banku attiecināmu juridisku pienākumu;

3. sadarbības ietvaros ar pakalpojumu sniedzējiem, kurus Banka ir rūpīgi izvēlējusies, lai palīdzētu nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu vai produktu sniegšanu Jums.

 

Ja Banka sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri apstrādā klientu personas datus trešajās valstīs, Banka pārliecinās, vai šie pakalpojumu sniedzēji atbilst Bankas prasībām personas datu aizsardzības jomā un Eiropas Savienības vispārējām prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzības līmeņa atbilstību.


Kādi Bankas normatīvie dokumenti reglamentē Jūsu personas datu apstrādi?

Jūsu personas datu apstrādi reglamentē un Jūsu tiesības personas datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā nodrošina:

Bankas “Privātuma politika” (spēkā no 2018.gada 25.maija);

Bankas “Personas datu apstrādes noteikumi” (spēkā no 2018.gada 25.maija);

Bankas “Vispārējie klientu datu apstrādes noteikumi” (spēkā no 2018.gada 21.jūnija).


Vai Jūs esat tiesīgs iesniegt ierosinājumu vai sūdzību?

Banka ir atbildīgs Jūsu personas datu pārzinis. Lai uzskatāmi pierādītu, ka Banka īsteno likumīgu, godprātīgu un pārredzamu Jūsu personas datu apstrādi, Banka ir izveidojusi un uztur pārskatatbildības sistēmu, kas balstās uz:

klientu savlaicīgu informēšanu par personas datu apstrādi un klientu piekļuves tiesību īstenošanu;

 • personas datu apstrādes ietekmes novērtējuma īstenošanu, ja plānotās darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, kā arī personas datu apstrādes darbību reģistrēšanu;
 • ar personas datu aizsardzību saistīto drošības incidentu savlaicīgu atklāšanu un vispusīgu izmeklēšanu, kā arī ziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumiem Datu valsts inspekcijai un klientiem;
 • pārredzamas sadarbības īstenošanu ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri Bankas vārdā sniedz finanšu un citus pakalpojumus vai nodrošina Jūsu personas datu apstrādi Bankas uzdevumā;
 • regulāru Bankas darbinieku apmācību un personas datu apstrādes tiesiskuma un personas datu aizsardzības sistēmas atbilstības izvērtēšanu.

Tomēr, ja Jums rodas priekšlikumi attiecībās uz Bankas veikto personas datu apstrādi vai iebildumi, Jūs esat tiesīgs iesniegt Bankā ierosinājumu, atsauksmi, iesniegumu vai sūdzību. Iesniegumu vai sūdzību Jūs varat iesniegt Jums ērtākā veidā:

 • nosūtot brīvas formas ziņojumu izmantojot PNB Internetbanku;
 • personiski papīra formā jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts;
 • nosūtot pa pastu (t.sk. kurjerpastu) papīra formā uz Bankas korespondences adresi Rīgā, Raiņa bulvārī 11, LV-1050, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts.

SVARĪGI ZINĀT: Ja Jūs būsiet iesniedzis sūdzību, tad šo sūdzību izskatīs Bankas Datu aizsardzības komisija. Bankas Datu aizsardzības komisija ir ar Bankas Valdes lēmumu izveidota pastāvīgi darbojošās koleģiāla institūcija, kura savā darbā vadās pēc Bankas normatīvajiem dokumentiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības spēkā esošajiem saistošajiem tiesību aktiem (regulām, direktīvām, lēmumiem, judikatūru), Datu valsts inspekcijas rekomendācijām un ieteikumiem, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugprakses, Latvijas Komercbanku asociācijas veidotās paraugprakses, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un ieteikumiem.

Bez jau minētā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par Bankas veikto personas datu apstrādes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību Datu valsts inspekcijai iesniedz iesnieguma veidā:

 • ievietojot Datu valsts inspekcijas pasta kastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāvā;
 • nosūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011.


Uz augšu