Privātuma atruna

Maksātnespējīgās AS “PNB Banka” (“Banka”) Privātuma atruna nosaka privātuma praksi saistībā ar Bankas mājaslapu. Banka ciena Jūsu tiesības uz privātumu un bez Jūsu atļaujas un brīdinājuma neveiks personas datu apstrādi. Jebkura brīvprātīgi Bankai nodota informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (“VDAR”), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Pārzinis: Maksātnespējīga AS “PNB Banka”, reģ.Nr.40003072918, Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, LV-1010, Latvija; tālr.: 67041100, e-pasta adrese: info@pnbbanka.eu.

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, LV-1010, Latvija (adresējot vēstuli Maksātnespējīgās AS “PNB Banka” Datu aizsardzības speciālistam); dati@pnbbanka.eu.

 

Personas datu saņēmēji: pārzinis un tā pilnvarotās personas, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt Bankā glabājamo informāciju par sevi.

 

Personas datu glabāšana: Banka glabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu prasību izpildei. Plašāk – Bankas Privātuma politikā.

 

Datu apstrādes juridiskais pamats:

 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu Datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Banku attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Datu apstrāde ir vajadzīga Bankas vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par Bankas vai trešās personas leģitīmajām interesēm.

 

Datu apstrādes nolūki:

 • Nefinanšu pakalpojumu sniegšana;
 • Attālināto pakalpojumu nodrošināšana;
 • Videonovērošana apmeklētāju, Bankas darbinieku un Bankas drošības nodrošināšanai;
 • Ar normatīvo aktu uzlikto pienākumu izpildi saistīto darbību veikšana;
 • Personāla atlases konkursa norises un savu tiesisko interešu nodrošināšana.

 

Tehniskā informācija, kas saistīta ar Bankas mājaslapas apmeklēšanu un kas tiek ierakstīta:

 • IP klienta adrese;
 • iepriekšējā apmeklētā internetlapa;
 • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu;
 • izmantotā pārlūkprogramma;
 • autorizācijas līdzeklis internetbankā.

 

Sīkākai informācijai lūdzam skatīt Bankas Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku.