Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir trauksmes cēlēja informācijas sniegšana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

 

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas gūta saistībā ar darbu un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu.

Trauksmes cēlējs nav juridiskā persona vai persona, kas ziņo par personiskiem aizskārumiem vai klients, kas iesniedz iesniegumu vai sūdzību sakarā ar finanšu pakalpojuma sniegšanu vai persona, kas iesniedz sūdzības par Bankas klientiem.

 

Kā var celt trauksmi?

Trauksmes cēlējs var iesniegt ziņojumu, izmantojot šādus trauksmes ziņošanas kanālus:

  • elektroniski uz e-pastu trauksme@pnbbanka.eu, e-pastā tēmā norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums” un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;

  • rakstveidā pa pastu: Elizabetes iela 15, Rīga, Latvija, LV-1010, adresējot vēstuli Maksātnespējīgai AS “PNB Banka” un uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;;

  • mutvārdos zvanot: +371 67041100 uz Bankas klientu atbalsta tālruni, paziņojot, ka tiek iesniegts “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

Gadījumā, ja attiecīgs ziņojums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, trauksmes cēlējs tiks informēts par ziņojuma izskatīšanas gaitu Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ziņojuma saturs

Ziņojumā jānorāda:

  • Trauksmes cēlēja vārds, uzvārds;

  • detalizētu informāciju par iespējamo pārkāpumu (informācija par personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas pārkāpumā, faktus), pievienojot pierādījumus/dokumentus (ja tādi ir);

  • vai informācija gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar nodarbinātību vai atsevišķu uzdevumu izpildi,

  • vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš; šajā gadījumā jāpievieno atbildi, ja tāda ir saņemta;

  • kontaktinformācija, atkarībā no saziņas veida, kura izmantošanai trauksmes cēlējs dod priekšroku.

 

Konfidencialitāte un aizsardzība.

Ziņojums var tikt iesniegts arī anonīmi, bet šādā gadījumā trauksmes cēlājam jāapzinās, ka anonīms ziņojums tiks izskatīs atbilstoši Bankas iespējām un trauksmes cēlājam netiks nodrošinātas Trauksmes celšanas likumā paredzētās informēšanas un aizsardzības garantijas.

Banka nodrošina trauksmes cēlēja un ziņojumā minēto personu identitātes aizsardzību, un visas informācijas, kas saistīta ar ziņojuma saņemšanu un izskatīšanu konfidencialitāti, kā arī apņemas neradīt pret trauksmes cēlēju nekādas nelabvēlīgas sekas sakarā ar ziņojuma iesniegšanu.

 

Kontaktpunkts

Banka iesaka Jums sākotnēji trauksmes celšanai izmantot Bankas trauksmes ziņošanas kanālus. Jūs varat arī vērsties kompetentajā institūcijā, kurai ir atbilstoša kompetence izskatīt ziņojumu par pārkāpumiem (saraksts ir pieejams šeit) vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts Kancelejā vai sūtot ziņojumu Latvijas Finanšu nozares asociācijai uz e-pastu: trauksme@pnbbanka.eu.