Izsole

Maksātnespējīgā AS “PNB Banka” (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.1 panta otro daļu pārdod šādus trešajām personām (kuras nav pārņēmušas Sabiedrības turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu savā valdījumā līdz 2021.gada 30.novembrim, t.i. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 31.maijā publicētajā paziņojumā norādītajā termiņā):

Trešajām personām piederošie Finanšu instrumenti pārdošanai izsolē:

Nosaukums

ISIN kods

Valūta

FI Skaits

STEINHOFF INTERNATIOBAL H NV

NL0011375019

 EUR

     10 150

PUBLIC CAPITAL PARTNERS AG(ADINOTEC AG)

DE000A2DA406

 EUR

 2 500

A/S LATVIJAS GAZE

LV0000100899

 EUR

 312

 

Publiskās izsoles noteikumi:

Finanšu instrumenti tiek pārdoti publiskā izsolē, ievērojot šādus noteikumus:

1.         Personas, kuras vēlas un kuras ir tiesīgas piedalīties publiskajā izsolē, līdz 2022.gada 30.novembrim (ieskaitot) nosūta Sabiedrībai piedāvājumu nopirkt attiecīgos finanšu instrumentus uz Sabiedrības e-pasta adresi info@pnbbanka.eu, pieteikumā norādot finanšu instrumenta ISIN kodu, daudzumu un piedāvāto cenu, kā arī pircēja identifikācijas datus un informāciju par pircēja pārstāvi;

2.         Sabiedrība noslēdz finanšu instrumentu pirkuma līgumu ar to personu, kura ir piedāvājusi augstāko cenu par pārdodamo finanšu instrumentu;

3.         Personas, kuras vēlas piedalīties publiskajā izsolē, var iepazīties ar pirkuma līguma noteikumiem (tajā skaitā attiecībā uz norēķinu kārtību), vēršoties Sabiedrībā līdz 2022.gada 30.novembrim (ieskaitot) personīgi vai rakstot uz e-pasta adresi info@pnbbanka.eu;

4.         Pirms pirkuma līguma noslēgšanas personai, kura ir piedāvājusi augstāko cenu par pārdodamo finanšu instrumentu, ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai pircēja anketa, kura ir aizpildīta Sabiedrības noteiktajā anketas formā;

5.         Sabiedrība ir tiesīga atteikt pirkuma līguma noslēgšanu, t.sk. izvērtējot pircēja riskus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, nepaskaidrojot šāda atteikuma iemeslus;

6.         Par atteikumu noslēgt pirkuma līgumu vai Sabiedrības lēmumu noslēgt pirkuma līgumu ar citu pircēju (neatklājot pircēju) Sabiedrība paziņo piedāvājuma iesniedzējam līdz 2022.gada 31.decembrim, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz piedāvājuma iesniedzēja e-pasta adresi, no kuras saņemts piedāvājums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni +371 67041100