Paziņojums par pensiju plānu izsoli

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" (reģistrācijas Nr.40003072918; turpmāk – “Banka”) maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš un IPAS “PNB Asset Management” (reģistrācijas Nr.40003411599) paziņo, ka 2020.gada 29.aprīlī, plkst. 10:30, Rīgā, Elizabetes ielā 15-2 (3.stāvā), tiek rīkota labprātīga privātā izsole ar augšupējošu soli par valsts fondēto pensiju 2.pensiju līmeņa ieguldījumu plānu “PNB Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” (turpmāk – “Ieguldījumu plāni”) pārvaldīšanas tiesību iegādi.

Ieguldījumu plānu izsoles sākumcena ir EUR 4 000 000,00 (četri miljoni eiro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.aprīlim, plkst. 23:59 jāiemaksā IPAS “PNB Asset Management” kontā LV16HABA0551034560926, AS “Swedbank”, drošības nauda 10% (t.i. EUR 400 000,00) apmērā no izsoles sākumcenas, kā arī dalības maksa EUR 2420,00 (t.sk. PVN EUR 420,00) apmērā, un jāiesniedz Bankā saskaņā ar izsoles noteikumiem sagatavots iesniegums par dalību Ieguldījumu plānu izsolē un citi izsoles noteikumos minētie dokumenti. Minētais iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami Bankā Rīgā, Elizabetes ielā 15-2 vai nosūtāmi uz šādu e-pastu: izsoles@pnbbanka.eu elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ar izsoles noteikumiem līdz izsoles norises dienai var bez maksas iepazīties Bankas interneta vietnē www.pnbbanka.eu vai Bankas telpās Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, ierašanos iepriekš saskaņojot pa tālruni +371 67041113.

Izsoles noteikumi
Pretendenta iesniegums

Novērtējums
Līgums par darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu
Pirkuma līguma  projekts