Ierosinājumi un sūdzības

Ja Jums ir kādi ierosinājumi, atsauksmes, sūdzības vai iesniegumi, Jūs varat tos iesniegt Jums ērtākā veidā:

 

Ierosinājumi un atsauksmes

Izskatīšana

pa telefonu 67041100 (darba dienās darba laikā no plkst.9:00 līdz 18:00)

sarunas laikā *

mutiskā veidā PNB Bankas Ofisā

pa e-pastu info@pnbbanka.eu

2 darba dienu laikā *

internetbankā

pa pastu uz adresi: Elizabetes iela 15, Rīga, Latvija, LV-1010

30 kalendāro dienu laikā *

rakstiskā veidā PNB Bankas Ofisā

Iesniegumi un sūdzības

Izskatīšana un atbildes sniegšana

internetbankā

30 kalendāro dienu laikā *

rakstiskā veidā  PNB Bankas Ofisā

pa pastu uz adresi: Elizabetes iela 15, Rīga, Latvija, LV-1010

 

Ierosinājumu, atsauksmju, sūdzību un iesniegumu izskatīšanas procesu Bankā nosaka spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī Bankas Valdes apstiprinātie iekšējie normatīvie akti.

 

Banka reģistrē visus no Klienta saņemtos dokumentus, t.i. ierosinājumus, atsauksmes, iesniegumus un sūdzības. Pēc dokumenta reģistrācijas, tas nekavējoties tiek nodots izskatīšanai Bankas atbildīgajam darbiniekam, kurš:

 

  • izskata dokumentu, vadoties pēc tā satura un būtības;
  • pārbauda dokumentā norādīto informāciju un faktus;
  • nepieciešamības gadījumā pieprasa no Klienta papildus informāciju vai dokumentus objektīvai jautājuma izskatīšanai.

 

Bankas atbildīgais darbinieks sagatavo, reģistrē un sniedz atbildes uz Klienta iesniegumiem un sūdzībām; atbildes uz Klienta ierosinājumiem un atsauksmēm netiek sniegtas.

 

Atbildi uz Klienta iesniegumu vai sūdzību Banka sniedz tādā pašā veidā (elektroniski vai papīra formā) un izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus (internetbanka, pasts), kādā attiecīgais iesniegums vai sūdzība tika saņemts, izņemot gadījumus, kad Klients ir norādījis citu atbildes saņemšanas veidu. Ja Klients ir norādījis, ka uz iesniegumu vai sūdzību nav nepieciešams atbildēt, Banka nesniedz atbildi uz tādu iesniegumu vai sūdzību.

 

Ja Banka ir sniegusi atbildi, bet tomēr Jūs uzskatāt jautājumu par neatrisinātu, Jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, ievērojot Latvijas Komercbanku asociācijas Padomes apstiprināto "Kārtību, kāda Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības", vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vai, ja Jūs esat patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

* Banka izskata Klienta dokumentus, t.i. ierosinājumus, atsauksmes, iesniegumus un sūdzības pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk, kā norādītajā termiņā. Ja dokumenta izskatīšana vai atbildes sagatavošana objektīvo apstākļu dēļ var aizņemt ilgāku laiku, tad Bankas atbildīgais darbinieks paziņo Klientam plānoto atbildes sniegšanas termiņu.

** Bankas uzraudzības iestāde Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050).