EMIR

Kas ir EMIR?

Regula (Eiropas tirgus infrastruktūras regula) # 648/2012 no 2012.gada 4.jūlija, ko pieņēma Eiropas Parlaments par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Tā nosaka kopīgus noteikumus ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu (AFI) darījumiem, kuru mērķis ir samazināt risku šo darījumu veidiem. EMIR prasības attiecināmas arī uz noslēgtajām regulētajā tirgū operācijām ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (AFI).

 

Kas ir ārpusbiržas atvasinātais finanšu instruments?

Naudas pārskaitījumi vai vienkārši valūtas maiņas darījumi nav ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti (AFI), bet nākotnes līgumi (forward), mijmaiņas līgumi (swap) un iespējas līgumi ir daļa no atvasināto finanšu instrumentu (AFI) saraksta. Pie atvasinātajiem finanšu instrumentiem (AFI) neattiecas arī akcijas un obligācijas. Ar pilnu atvasināto finanšu instrumentu sarakstu var iepazīties Finanšu Instrumentu Tirgus likumā.

 

Kam ir saistošas EMIR prasības?

EMIR prasības ir saistošas ES reģistrētām juridiskām personām, kas veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. EMIR uzliktās prasības ir atkarīgas no darījuma partnera klasifikācijas. EMIR prasības neattiecas uz privātpersonām.

 

Kas ir nefinanšu darījumu partneris?

EMIR darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem partnerus klasificē šādi:

 • "finanšu darījumu partneris" - bankas, kredītiestādes un apdrošināšanas organizācijas, pilnvaroti ieguldījumu un pensiju fondi, kā arī uzņēmumi-fondu pārvaldītāji.
 • "nefinanšu darījumu partneris" - personas, kuras neatbilst definīcijai "finanšu darījumu partneris".

 

Uz kādiem Bankas klientiem attiecas regula?

EMIR prasības attiecas uz Bankas klientiem - juridiskām personām, kas reģistrētas Eiropas Savienībā, un kurām, piemēram:

 • ir ieguldījumu konts un kuras veic darījumus ar nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem vai citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem;
 • ir ilgtermiņa atvērtā valūtas pozīcija maržinālajā kontā (ilgāk par vienu dienu);
 • kuras slēdz ārvalstu valūtas maiņas darījumus ar norēķinu datumu, kas pārsniedz divas darba dienas (T +2 dienas), tajā skaitā mijmaiņas darījumus;
 • kuras slēdz citus darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Atskaišu iesniegšanas pienākumi ir attiecināmi uz visiem darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem dalībniekiem.

 

Kādas ir galvenās EMIR prasības?

 • atskaišu iesniegšana tirdzniecības repozitārijā par katru noslēgtu darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem;
 • centralizētais klīrings darījumiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem;
 • risku samazināšanas pasākumu piemērošana darījumiem ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

 

Kas ir LEI identifikators?

ES rezidentiem, uz kuriem attiecas EMIR prasības, ir nepieciešams saņemt LEI/pre LEI identifikatoru. LEI (Legal Entity Identifier) – unikāla 20-zīmju burtu un ciparu kombinācija, kas ļauj unikāli identificēt juridisko personu, kas veic darījumus ar AFI.

SVARĪGI! Jaunas prasības darījumiem ar finanšu instrumentiem: Nepieciešams iegadāties LEI numuru.

 

Kur saņemt LEI identifikatoru?

Ar organizāciju, kuras piešķir LEI/pre LEI identifikatoru, sarakstu var iepazīties šādās interneta vietnēs:

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

http://www.esma.europa.eu/page/Registered-Trade-Repositories

LEI/ pre LEI saņemšanas procedūra var ilgst no 3 līdz 10 darba dienām, par to var tikt iekasēta maksa.

 

Kas notiek pēc darījuma, kas atbilst EMIR prasībām, noslēgšanas?

Banka patstāvīgi izveido darījuma unikālo identifikatoru (UTI) un, izmantojot InternetBanka, nosūta to klientam nākamajā Bankas darba dienā pēc darījuma noslēgšanas, norādot arī darījuma pamata parametrus.

Saņemot UTI, klients patstāvīgi nosūta darījuma informāciju izvēlētajā tirdzniecības repozitārijā.

 

Kad EMIR stājas spēkā?

EMIR daļēji ir stājusies spēkā no 15.08.2012., bet pilnībā tā ir spēkā no 12.02.2014. Sākot ar šo datumu, darījumu ar AFI dalībniekiem ir jāievēro augstāk minētās regulas prasības.

 

Vai klientam ir pienākums sniegt tirdzniecības repozitārijam informāciju par agrāk noslēgtajiem darījumiem?

Jā, dalībniekiem jāiesniedz informācija par darījumiem ar AFI, kas tika noslēgti sākot no 16.08.2012. Banka sagatavos attiecīgo atskaiti par klienta noslēgtajiem darījumiem ar AFI un klients, kad saņems InternetBanka sistēmā savu darījumu ar Banku UTI sarakstu, savā vārdā iesniegts to tirdzniecības repozitārijā.

 

Darījumu centralizētā klīringa veikšanas pazīmes?

 • Darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, kuri saistīti ar kredītiem – 1 miljards EUR;
 • Darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, kuri saistīti ar akcijām – 3 miljardi EUR;
 • Darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, kuri saistīti ar procentu likmēm – 3 miljardi EUR;
 • Darījumiem ar valūtas atvasinātajiem instrumentiem – 3 miljardi EUR;
 • Darījumiem ar izejvielu precēm un to atvasinātajiem instrumentiem – 3 miljardi EUR.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka par sava minimālā klīringa ierobežojuma aprēķinu ir atbildīgs pats klients, jo Bankai var nebūt pieejama pilna informācija par visiem klienta noslēgtajiem darījumiem.

 

Kādi risku samazināšanas pasākumi ir piemēroti ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem?

 • Savlaicīga darījumu apstiprināšana

Starp Jums un Banku noslēgto ārpusbiržas darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem apstiprināšana no klienta puses notiek kārtībā, kāda norādīta Bankas Vispārējos darījumu noteikumos un Līgumā par brokeru pakalpojumu sniegšanu. Savukārt, par darījuma apstiprināšanu no Bankas puses tiks uzskatīta darījuma unikālā identifikatora (UTI) paziņošana Klientam.

 • Portfeļu salīdzināšana
Nefinanšu darījumu partneriem ir jāsaskaņo dati: a) vienu reizi ceturksnī, ja starp Jums un Banku šī ceturkšņa laikā jebkurā brīdī savstarpēji ir vairāk nekā 100 neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi; b) vienu reizi gadā, ja starp Jums un Banku savstarpēji ir 100 vai mazāk neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi.
 • Strīdu risināšana

Papildus Bankas Vispārējos darījumu noteikumos un Līgumā par brokeru pakalpojumu sniegšanu norādītajai vispārējai strīdu risināšanas kārtībai, strīda gadījumā par starp Jums un Banku noslēgto darījumu ar atvasinātājiem finanšu instrumentiem, Banka reģistrē laika posmu, kurā šis strīds paliek neatrisināts, puses, kas ir iesaistītas strīdā, un strīda summu, kā arī ar šo paziņo, ka gadījumā, ja šādu strīdu neizdodas atrisināt piecu Bankas darba dienu laikā, tā atrisināšanā piedalās arī Bankas augstākstāvošā vadība. Gadījumā, ja strīds attiecas uz darījumu, kura apmērs pārsniedz 15 miljonus eiro, un šāds strīds nav atrisināts 15 Bankas darba dienu laikā, Banka par šādu strīdu paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK).

Detalizētākā informācija ir pieejama ESMA mājas lapā

„Biežāk uzdotie jautājumi” ESMA