Noguldītāju un ieguldītāju interešu aizsardzība

Noguldījumu Garantiju fonds

Noguldītāju noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar “Noguldījumu garantiju likumu”, kas nosaka arī garantētās atlīdzības summas apmēru, iespējas saņemt papildu garantēto atlīdzību, kā arī nosaka garantētās atlīdzības izmaksas termiņus.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 EUR katram kredītiestādes noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā.

Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par “Noguldījumu garantiju likuma” 23. pantā minētajiem noguldījumiem.

Visi noguldītāja noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru – 100 000 EUR.

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 EUR apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 EUR, ievērojot “Noguldījumu garantiju likuma” 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 EUR, garantēto atlīdzību līdz 100 000 EUR var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Noguldījuma nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa tiek uzsākta 21. darba dienā. Taču pirms tiek pieņemts lēmums par garantētās atlīdzības izmaksu pilnā apmērā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt par daļēju garantētās atlīdzības izmaksu vienam noguldītājam ne mazāk kā 100 EUR apmērā, bet ne vairāk kā segtā noguldījuma apmērā.

Ar “Noguldījumu garantiju likuma” pilnu redakciju varat iepazīties tīmekļa vietnē https://www.vestnesis.lv/ta/id/274737-noguldijumu-garantiju-likums.

Bankai ir pienākums sniegt klientiem pamatinformāciju par noguldījumu garantijām. Klients šādu informāciju var pieprasīt bankas darbiniekam, vai arī apskatīt to bankas mājaslapā internetā. Apskatīt “Pamatinformāciju par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību” varat šeit.

Ieguldītāju interešu aizsardzība

Norvik Banka ir ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks. Licenču reģistra Nr.06.01.04.007/210. Licenci kredītiestādes darbībai izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

1. Kas ir ieguldītājs?
Ieguldītājs ir bankas klients, kas nodod bankai naudu vai finanšu instrumentus darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanai vai citu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.

2. Kā tiek aizsargātas ieguldītāju intereses?
“Ieguldītāju aizsardzības likums” paredz kompensācijas izmaksu ieguldītājiem gadījumos, kad banka nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju.

3. Kāds ir kompensācijas apmērs?
Kompensācijas apmērs vienam ieguldītājam ir 90% no:

 • neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības. “Ieguldītāju aizsardzības likums” nosaka, ka finanšu instrumentu neatgriezeniska pazušana ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatēts fakts, ka dati, kas apliecina ieguldītāja īpašuma tiesības uz finanšu instrumentiem un kas atrodas bankas datorsistēmā vai cita veida uzskaitē, ir neatgriezeniski iznīcināti vai sabojāti kādas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma dēļ un banka atsakās atjaunot šos datus pēc ieguldītāja uzrādītajiem
 • dokumentiem;
  zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums. “Ieguldītāju aizsardzības likums” nosaka, ka neizpildīts ieguldījumu pakalpojums ir ieguldījumu pakalpojums, ko banka pieņēmusi izpildei, bet pilnīgi vai daļēji nav veikusi, un tā rezultātā ieguldītājs cietis zaudējumus vai finanšu instrumenti ir neatgriezeniski pazuduši.


Kompensācijas apmēru nosaka:

 • finanšu instrumentu neatgriezeniskas pazušanas gadījumā - atbilstoši ieguldītājam piederošo finanšu instrumentu tirgus cenai dienā, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tika iesniegts pieteikums par finanšu instrumentu neatgriezenisku pazušanu. Ja tirgus cenu dienā, kad tika iesniegts pieteikums, nevar noteikt, izmanto pēdējo pieejamo finanšu instrumentu tirgus cenu, kāda bija pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;
 • neizpildīta ieguldījumu pakalpojuma gadījumā - atbilstoši zaudējumiem, ko ieguldītājam radījis neizpildītais ieguldījumu pakalpojums.


Tomēr kompensācijas apmērs vienam ieguldītājam nevar pārsniegt 20 000 EUR.

4. Kas jādara, lai saņemtu kompensāciju?
Ieguldītājam ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pieteikums kompensācijas saņemšanai.
Pieteikumu pieņemšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā izskata ieguldītāja pieteikumu kompensācijas saņemšanai un lemj par kompensācijas izmaksas pamatotību vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju.
Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka banka nav izpildījusi savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību neizpildes dienas.

5. Kā un kad izmaksā kompensāciju?
Kompensācijas izmaksas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā dienas laikrakstā.
“Ieguldītāju aizsardzības likums” nosaka, ka kompensācija izmaksājama triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma atzīšanu par pamatotu. Izņēmuma gadījumos un īpašos apstākļos Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pagarināt šo termiņu par trijiem mēnešiem.

6. Kompensāciju neizmaksā:

 • personai par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
 • sistēmas dalībniekiem (“Ieguldītāju aizsardzības likuma” izpratnē), apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;
 • personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku (“Ieguldītāju aizsardzības likuma” izpratnē);
 • pensiju fondiem;
 • valstij un pašvaldībām;
 • sistēmas dalībnieka (“Ieguldītāju aizsardzības likuma” izpratnē) valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam un šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam un šā dienesta locekļiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;
 • personām, kuras ir atbildīgas par likumā noteikto sistēmas dalībnieku grāmatvedības dokumentu revīziju, to pirmās pakāpes radiniekiem vai laulātiem;
 • personām, par kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatējusi, ka, pamatojoties uz individuāli noslēgta līguma īpašiem noteikumiem, tās ir saņēmušas augstas procentu likmes vai finansiālas koncesijas vai izraisījušas, vai izmantojušas savā labā apstākļus, kas sistēmas dalībniekam ir radījuši finansiālas grūtības vai veicinājuši tās finansiālā stāvokļa pasliktināšanos;
 • personām, kuras ir “Ieguldītāju aizsardzības likuma” 7. panta 6. punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie, un personām, kuras darbojas šī likuma 7. panta 7. punktā minēto personu vārdā.

Vairāk informācijas par ieguldītāju aizsardzības sistēmu atradīsiet “Ieguldītāju aizsardzības likumā” tīmekļa vietnē http://likumi.lv/doc.php?id=55829.