Norvik Banka publicējusi 2017.gada neauditētos finanšu rezultātus

02/04/2018

Norvik Banka ir sagatavojusi un publicējusi 2017.gada (neauditētos) finanšu rezultātus. Tie ir pieejami bankas mājas lapas sadaļā “Par banku / Finanšu rezultāti”

Auditoru slēdziens uz doto brīdi nav saņemts, jo auditoriem nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu situāciju Latvijas Republikas finanšu sektorā un saprastu jaunā regulējuma AML jomā ietekmi uz banku sektoru. Kā jau zina daudzi no mūsu klientiem un partneriem, šobrīd visā Latvijas finanšu tirgū ir neskaidrības periods saistībā ar sagaidāmo regulējumu nerezidentu biznesa modeļa jomā. Auditoru atzinuma kavēšanās nav saistīta ar AS Norvik Banku kā atsevišķu banku, bet ar notikumiem visā banku sektorā kopumā.

Norvik Bankas valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels: “Galvenais, ko gribu uzsvērt – 2017.gadā ikdienas biznesā esam strādājuši pelnoši un efektīvi, daudz ir sasniegts. Banka turpina realizēt 2016.gadā uzsākto stratēģiju, proti atbrīvošanos no aktīviem Krievijas Federācijā.

2017. gadā tika noslēgts līgums par lielākā aktīva, kas atrodas Krievijas Federācijā, – līdzdalības PAO “Norvik Bank” - pārdošanu. Minētā līguma noslēgšanas rezultātā uz 31.12.2017. tika atzīti ievērojami vērtības samazināšanas zaudējumi (26 810 tūkst. eiro), kas galvenokārt saistīti ar Krievijas rubļa kursa krišanos, toties pārdošanas darījums ļāva būtiski uzlabot Grupas kapitāla pietiekamības rādītāju, jo tika būtiski samazināta slodze uz kapitālu.

Otrs ievērojamais zaudējumu rašanas iemesls 2017. gadā ir vērtības samazināšanas zaudējumu atzīšana neprofila aktīvu portfelim (13 988 tūkst. eiro), t.i. objektiem, kas tika pārņemti, kā slikto kredītu nodrošinājumi pirms vairākiem gadiem, bet 2017. gadā tika konservatīvi pārvērtēti. Tie nav realizētie zaudējumi, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka daļa no zaudējumiem tiks reversēta pēc objektu pārdošanas nākotnē.

Svarīgi uzsvērt, ka minētiem zaudējumiem piemīt vienas reizes efekts, no kura negatīvās ietekmes nākamajos periodos nav gaidāmas.”

Rezultāti īsumā -

2017. gadā Bankas tīrie pamatdarbības ienākumi bija 44.5 milj. eiro (2016. gadā – 50.7 milj. eiro). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Bankas tīrie pamatdarbības ienākumi palielinājās par 4.5 milj. eiro (+11.3%), (neņemot vērā pērn vienreizēji saņemto 10.7 milj. eiro kompensāciju no Visa Inc. akcijas atpirkšanas darījuma ietvaros).

Bankas bilances galvenie rādītāji ir sekojoši:

  • kopējais aktīvu apjoms uz 2017.gada 31.decembri bija 789 miljoni eiro, kas ir par 89 miljoniem eiro mazāk salīdzinājumā ar 2016.gada 31.decembra rādītājiem, ko galvenokārt noteica klientu noguldījumu atlikumu samazināšana;
  • klientu kredītportfelis 2017.gada beigās bija 214 miljoni eiro (samazinājums par 27.6 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2016.gada rādītājiem);
  • likviditātes rādītājs pārskata perioda beigās bija 61.33% (2016.gada 31.decembrī – 59.45%).
    Attiecībā uz kapitāla pozīciju galvenie rādītāji ir šādi:
  • Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2017.gada 31.decembrī bija 14.7%, salīdzinoši ar 2016.gada decembri – 21.44% un minimālajām regulatora prasībām 14.00% apmērā;
  • Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs 2017.gada 31.decembrī bija 10.66%, salīdzinoši ar 2016.gada decembri – 14.80% un minimālajām regulatora prasībām 13.55% apmērā.

Pēc PAO Norvik Bank pārdošanas darījuma realizācijas Bankas/Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs uz 23.03.2018. sastāda attiecīgi 16.37%/14.81%.

Bankas 2017.gada zaudējumi veidoja 44 milj. eiro (2016. gadā – peļņa 9.4 milj. eiro).