Par LIBOR (euro) likmes aizstāšanu

27/01/2022

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1011 par indeksiem noteikumiem sākot ar 2022.gada 1.janvāri LIBOR (London Interbank Offered Rate) procentu likme euro valūtai beidz pastāvēt un turpmāk vairs netiek  publicēta, maksātnespējīgā AS PNB Banka informē, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri visos ar banku noslēgtajos kredīta līgumos, kuros kā mainīgā procentu likme noteikta LIBOR (euro) likme, turpmāk mainīgās procentu likmes pārskatīšanas datumā LIBOR (euro) likme tiks automātiski aizstāta ar atbilstoša termiņa EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) (euro) likmi. Kredīta līgumos noteiktā procentu likmes nemainīgā (fiksētā) daļa netiek grozīta.