AS “PNB Banka” 2018.gadu noslēdz ar peļņu. Ir publicēti auditētie finanšu rezultāti.

26/07/2019

AS “PNB Banka” akcionāru sanāksme ir apstiprinājusi 2018.gada auditētos finanšu rezultātus. Dati liecina, ka PNB Banka 2018.gadu ir noslēgusi ar peļņu. Finanšu rezultāti ir publicēti Bankas mājaslapas internetā sadaļā “Par banku / Finanšu rezultāti”

 

AS “PNB Banka” auditēto 2018.gada finanšu pārskatu gatavoja auditorkompānija “PricewaterhouseCoopers”. Ņemot vērā apstākļus, ka šī gada jūnijā ASV un Eiropas investoru grupa pieņēma lēmumu pievienoties Bankas akcionāru sastāvam, iegādājoties Bankas akciju kontrolpaketi, auditoriem bija jāveic papildus audita procedūras, kas saistītas ar akcionāru maiņu, un tas prasīja zināmu papildu laiku gala ziņojuma sagatavošanai.

 

Bankas rezultāti īsumā : Bankas 2018.gada peļņa ir 1.1 milj. eiro.
2018. gadā Bankas tīrie pamatdarbības ienākumi bija 35.4 milj. eiro (2017. gadā – 44.5 milj. eiro).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Bankas tīrie pamatdarbības ienākumi samazinājās par 20%.

 

Bankas bilances galvenie rādītāji ir sekojoši:

  • kopējais aktīvu apjoms uz 2018.gada 31.decembri bija 569.5 miljoni eiro, kas par 28% mazāk salīdzinot ar rādītājiem 2017.gada 31.decembrī;
  • klientu kredītportfelis 2018.gada beigās bija 179.2 miljoni eiro (samazinājums par 16% salīdzinājumā ar 2017.gada rādītājiem);
  • likviditātes rādītājs pārskata perioda beigās bija 64.61% (2017.gada 31.decembrī – 61.33%).

 

Attiecībā uz kapitāla pozīciju galvenie rādītāji ir šādi:

  • Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada 31.decembrī bija 12.48% (2017. gada 31 decembrī – 14.24%);
  • Bankas grupas kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada 31.decembrī bija 11.26% (2017. gada 31 decembrī – 10.41%).