Fonds “Norvik EM High Yield Bond Fund”: Investīciju politika 13.07.2018

20/07/2018
Fonda “NORVIK EM High Yield Bond Fund” investīciju mērķis ir stabils ilgtermiņa kapitāla pieaugums. Mērķa sasniegšanai, Fonda līdzekļi tiek ieguldīti attīstības valstu valsts, centrālo banku, pašvaldību un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumu stratēģija sevī ietver kvalitatīvu parāda vērtspapīru ieguldījumus labi diversificētā portfelī. Fonda ieguldījumu portfeļa diversifikācija tiek īstenota starp ieguldījumiem dažādās valstīs, valūtās un nozarēs ar mērķi nodrošināt optimālu attiecību starp risku un ieguldījumu ienesīgumu, kā arī lielāku ieguldījumu aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām.

Fonda līdzekļi tiek turēti likvīdos aktīvos, tai skaitā naudas līdzekļu veidā, un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Fonda darbībai.

Vairāk informācijas par Fondu var atrast šeit.