“Norvik EM High Yield Bond Fund”, 2018. gada maijs

22/05/2018

Fonda “Norvik EM High Yield Bond Fund” daļu vērtība kopš gada sākuma ir kritusies par 2,81% līdz $1060,7. Attīstības valstu (EM) obligāciju kritums tirgū kļuva par vienu no 2018. gada sākuma tendencēm. Apstiprinājums tam ir Fonda ienesīguma orientiera dinamika – indekss Bloomberg Barclays ЕМ High Yield, kas kopš gada sākuma ir krities par 4,1%. Tādējādi indekss Barclays ЕМ High Yield ir atgriezies pie cenu līmeņa, kas bija, kad tika palaists mūsu Fonds, kas kopš dibināšanas brīža ir palielinājies par 6,1% (7,5% gada laikā).

Attīstības valstu (AM) augsta ienesīguma vērtspapīru pārvērtēšana tirgū sākās februāra sākumā pēc tam, kad tika publicēti darba tirgus dati ASV. Tas sekmēja strauju volatilitātes celšanos, kas pēdējos gados ir bijusi rekordzemā līmenī. Līdz februāra beigām iestājās zināma stabilitāte, bet aprīļa otrajā pusē dolārs sāka ievērojami celties, kas arī sekmēja EM vērtspapīru krišanos. FRS bāzes likmes noturīga paaugstināšanās, tas, ka ASV 10 gadu parāda (UST) ienesīgums sasniedza 3% (maksimums kopš 2014. gada), kā arī 3 mēnešu dolāru LIBOR pieaugums par 37,5% kopš gada sākuma, arī kļuva par šādas dolāra izaugsmes iemesliem.

Kā esam norādījuši noslēdzošajā pārskatā par pagājušo gadu fondu, ASV dolāra ietekme uz EM tirgiem joprojām ir stipra. Attīstības valstu valūtas vidēji ir devalvējušās salīdzinājumā ar dolāru par 7,2% kopš februāra sākuma. Atgādināsim, ka kopš 2013. līdz 2015. gadam dolārs ir izaudzis par 25% pret valūtu grozu. Saskaņā ar aģentūras Morningstar datiem par līdzīgu periodu fondiem, kas investēja attīstības valstu tirgos, vidēji 2 gadu laikā ir zaudējuši 23%. Pašreiz par šādas dinamikas atkārtošanos īsti nevar runāt. Dolāra indekss ir pieaudzis tikai par 5,7% kopš februāra un tikai par 1,2% kopš gada sākuma. No pārējiem riska faktoriem izcelsim ģeopolitisko spriedzi, it īpaši Tuvo Austrumu reģionā. Tomēr ja nebūs svārstību UST tirgū, kā arī asu izteikumu no FRS vadītāju puses par monetārās politikas iegrožošanu, sagaidāms, ka tuvāko nedēļu laikā situācija attīstības valstu tirgū stabilizēsies.


AS “NORVIK BANKA” Reģ. Nr. 40003072918, juridiskā adrese: Elizabetes iela 15-2, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā – Banka) ir sagatavojusi šo pārskatu vienīgi kā mārketinga ziņojumu un tikai informatīviem nolūkiem. Nedz informācija, nedz kāds viedoklis, kas ir pausts šajā apskatā (neatkarīgi no avota) nav paredzēts un nav interpretējams kā piedāvājums, rekomendācija, padoms vai pamudinājums izdarīt piedāvājumu, pirkt vai pārdot jebkādus finanšu instrumentus, aktīvus vai veikt jebkādus ieguldījumus/investīcijas. Informācija, ko satur šis apskats, nav nedz investīciju, nedz nodokļu konsultācija vai padoms, un tajā nav ņemti vērā jebkuras personas, kuras rīcībā varētu nonākt apskats, konkrēti investīciju mērķi, nosliece uz risku un finansiālais stāvoklis. Klientam jebkurā gadījumā ir patstāvīgi jāsaņem konsultācija pie sava jurista un/vai nodokļu speciālista, pirms pieņemtu jebkādu lēmumu attiecībā uz investēšanas lietderīgumu jebkurā finanšu instrumentā/aktīvā, kas ir minēts šajā apskatā, un rūpīgi jāizvērtē riski un iespējamie zaudējumi, kas ir saistīti ar investēšanu, un to atbilstība saviem investīciju mērķiem. Klientam arī jāņem vērā, ka jebkuram šajā apskatā norādītajam ienesīgumam un rādītājiem ir vienīgi informatīvs raksturs, un tie nekādā ziņā nav instrumenta/aktīva ienesīguma garants nākotnē. Jāņem vērā, ka jebkura investēšana ir saistīta ar savu investīciju zaudēšanas risku, tā skaitā pilnā apmērā, kā arī papildu zaudējumiem un ne līdz galam saņemtas peļņas risku. Aktīva/investīcijas/instrumenta ienesīgums iepriekšējos periodos nav ienesīguma vai rezultātu garants vai rādītājs nākotnē. Ārvalstu valūtas apmaiņas kursu svārstības var negatīvi ietekmēt jebkura šajā apskatā minētā aktīva/investīcijas/ instrumenta vērtību vai ienesīgumu. Investēšana Krievijas un NVS valstu ekonomikā vai vērtspapīros, maržinālie darījumi un darījumi ar valūtu ir saistīti ar augstu risku un prasa attiecīgas zināšanas un pieredzi. Informācija, ko satur šis apskats, ir iegūta no publiskiem avotiem, kas ir uzskatāmi par drošiem, tomēr Banka jebkurā gadījumā nesniedz garantijas par tās precizitāti. Tāpēc informācija šajā apskatā var tikt mainīta bez iepriekšējā ziņojuma. Šis apskats nav uzskatāms kā vienīgais informācijas avots, un nedz Banka, nedz tās darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas varētu rasties šajā apskatā atrodamās informācijas izmantošanas dēļ vai sakarā ar to. Šis apskats nav izplatāms, kopējams, dublējams vai labojams bez Bankas iepriekšējās rakstveida piekrišanas.