Paziņojums par AS "PNB Banka" maksātnespējas procesa pasludināšanu un kreditoru prasījumu vai citu pretenziju pieteikšanu

19/09/2019

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019. gada 12. septembra spriedumu civillietā Nr. C30710019 AS "PNB Banka", reģistrācijas Nr. 40003072918, ir pasludināta par maksātnespējīgu, nosakot, ka maksātnespēja iestājās 2019. gada 12. septembrī, un par AS "PNB Banka" maksātnespējas procesa administratoru ir apstiprināts Vigo Krastiņš.

 

Administratora darbības vieta ir Rīga, Elizabetes iela 15 - 2, LV-1010 un tālruņa numurs ir 67041182 (darba dienās darba laikā no plkst.9:00 līdz 18:00).

 

Kreditoru prasījumi un citu personu prasības un citas pretenzijas pret maksātnespējīgo AS "PNB Banka" ir piesakāmi administratoram 3 (trīs) mēnešu laikā no šī sludinājuma publikācijas dienas. Pēc šī termiņa pieteiktie kreditoru prasījumi ir Kredītiestāžu likuma 139.3panta 3.punktā noteiktajā kārtībā.

 

Kreditoru pieteikums jāsagatavo latviešu valodā vai arī, ja tas sagatavots citā valodā, nepieciešams pievienot notariāli apstiprinātu tulkojumu uz latviešu valodu.

 

Kreditoriem savus prasījumus ārvalstu valūtā jāpārrēķina eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu uz 2019. gada 15.augustu.

 

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram – fiziskajai personai – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

1) kreditora prasījuma iesniegumu (veidlapa pieejama šeit), kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un kas satur:

 • faktisko apstākļu izklāstu;

 • kreditora konta numurus maksātnespējīgajā AS "PNB Banka" un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;

 • bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;

 • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;

 • kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus maksātnespējīgajā AS "PNB Banka" maksātnespējas procesā;

 • apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka maksātnespējīgā AS "PNB Banka" apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā maksātnespējas procesa laikā.

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);

4) pases kopiju;

5) notariālu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona.

 

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram – komercsabiedrībai (juridiskajai personai) – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1) kreditora prasījumu (veidlapa pieejama šeit), kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un kas satur:

 • faktisko apstākļu izklāstu;

 • kreditora konta numurus maksātnespējīgajā AS "PNB Banka" un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;

 • bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;

 • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;

 • kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus maksātnespējīgajā AS "PNB Banka" maksātnespējas procesā;

 • apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka maksātnespējīgā AS "PNB Banka" apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā maksātnespējas procesa laikā.

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);

4) pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu;

5) apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

6) apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

7) apliecinājumu par patieso labuma guvēju;

8) ja attiecīgais kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē, tad dokumentus, kas to apliecina - 2018. gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.

 

Visi iepriekš minētie dokumenti kreditoram vai kreditora pilnvarotajam pārstāvim, kas norādīts kreditora prasījumā, jāiesniedz Latvijas Republikas valsts valodā – latviešu valodā, vai ar attiecīgu tulkojumu Latvijas Republikas valsts valodā – latviešu valodā.

 

Visi dokumenti ir jāiesniedz klātienē AS"PNB Banka" maksātnespējas procesa administratora darbības vietā Rīgā, Elizabetes ielā 15 - 2, LV-1010, vai jānosūta pa pastu dokumentu oriģinālu formā vai notariāli apliecinātu kopiju formā (saskaņā ar starptautiskajiem prasībām par dokumentu legalizāciju) vai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem apliecinātu kopiju formā uz norādīto administratora darbības vietas adresi Rīgā, Elizabetes ielā 15 - 2, LV-1010, vai jānosūta pa e-pastu elektroniska dokumenta formā, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz šādu e-pasta adresi: kreditori@pnbbanka.eu. Ja tiek iesniegti dokumentu atvasinājumi, administrators ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus, un kreditoram ir pienākums tos uzrādīt.

 

Ja dokumenti tiek iesniegti personīgi, kreditors var iesniegt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem apliecinātu dokumentu kopijas, nodrošinot to atbilstības oriģināliem pārbaudi iesniegšanas brīdī.

 

 

 

Jautājumiem par kreditoru prasījumu pieteikšanu