PNB Banka 2018.gadu noslēdz ar peļņu. Ir publicēti neauditētie finanšu rezultāti.

03/07/2019
 
PNB Banka ir sagatavojusi un publicējusi 2018.gada (neauditētos) finanšu rezultātus. Dati liecina, ka AS “PNB Banka” 2018.gadu ir noslēgusi ar peļņu. Finanšu rezultāti ir pieejami Bankas mājas lapas sadaļā “Par banku / Finanšu rezultāti”.
 
PNB Bankas auditētā 2018.gada pārskata sagatavošana uz doto brīdi ir noslēguma fāzē. Auditorkompānija “PricewaterhouseCoopers” ir apstiprinājusi visus Bankas finanšu datus. Taču, ņemot vērā apstākļus, ka šī gada jūnijā ASV un Eiropas investoru grupa pieņēmusi lēmumu pievienoties AS “PNB Banka” akcionāru sastāvam, iegādājoties Bankas akciju kontrolpaketi, auditoriem ir jāveic papildus audita procedūras, kas saistītas ar akcionāru maiņu. Auditētais gada pārskats tiks publicēts, tiklīdz tiks saņemts auditoru “PricewaterhouseCoopers” gala slēdziens, un Bankas akcionāru sapulce būs apstiprinājusi pārskatu.  
 
PNB Bankas Valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels norāda, ka 2018.gads bija nozīmīgs visām Bankas struktūrām. Latvijas biznesa virziens tika attīstīts un paplašināts, lai stiprinātu pozīcijas vietējā tirgū, savukārt regulatīvo prasību un likumdošanas izmaiņu dēļ tika ievērojami pārskatīts un strukturāli mainīts darbs ar starptautiskajiem klientiem. “2018.gada finanšu rādītāji rāda, ka esam strādājuši efektīvi, lai realizētu biznesa stratēģiju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. Neskatoties uz to, ka vairākās finanšu pozīcijās rādītāji ir kritušies, kopumā bilance ir pozitīva, kas pierāda, ka joprojām esam stabila un konkurētspējīga Banka. Esmu pārliecināts, ka uzlabojot un īstenojot mūsu biznesa attīstības stratēģiju, kas ietver ilgtermiņa investīcijas produktu un pakalpojumu klāsta paplašināšanā un mūsdienīgu banku tehnoloģiju attīstībā, Bankas finanšu rādītāji turpinās būt pozitīvi”, -  norāda Bramvels.
 
Rezultāti īsumā:
 
2018. gadā Bankas tīrie pamatdarbības ienākumi bija 35.4 milj. eiro (2017. gadā – 44.5 milj. eiro). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Bankas tīrie pamatdarbības ienākumi samazinājās par 20%.  
 
Bankas bilances galvenie rādītāji ir sekojoši:
  • kopējais aktīvu apjoms uz 2018.gada 31.decembri bija 569.5 miljoni eiro, par 28% mazāk salīdzinot ar 2017.gada 31.decembra rādītājiem;
  • klientu kredītportfelis 2018.gada beigās bija 179.2 miljoni eiro (samazinājums par 16% salīdzinājumā ar 2017.gada rādītājiem);
  • likviditātes rādītājs pārskata perioda beigās bija 64.61% (2017.gada 31.decembrī – 61.33%).
Attiecībā uz kapitāla pozīciju galvenie rādītāji ir šādi:
  • Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada 31.decembrī bija 12.48%, salīdzinoši ar 2017.gada decembri – 14.24%;
  • Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada 31.decembrī bija 11.26%, salīdzinoši ar 2017.gada decembri – 10.41%;
  • Bankas/Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs uz 2018.gada 31.decembri sastāda attiecīgi 12.48%/11.26%.
 
Bankas 2018.gada peļņa – 1.1 milj. eiro.