Bankas konts senioriem

Pakalpojuma veids Tarifs
Bankas konts senioriem Bankas konts senioriem
(ja pēdējo 4 mēnešu laikā Bankas kontā senioriem nav ieskaitīta pensija)
Dokumentu izskatīšana komplekta noformēšanai1 bez maksas -
Komplekta lietošanas maksa mēnesī2 0.45 EUR3 1.50 EUR
Komplektā ietverti šādi produkti, pakalpojumi:
Konts (noformēšana un apkalpošana)    
Norēķinu karte Mastercard® Debit (izsniegšana un lietošana)    
Internetbanka PNB (noformēšana un lietošana)    
InternetBanka autorizācijas rīks SMS-PIN (noformēšana un lietošana)    
Pārskaitījumi InternetBanka
Pārskaitījumi EUR Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros, izņemot pārskaitījumus www.rekini.lv esošu rēķinu apmaksai, par kuru veikšanu tiek ieturēta maksa kā par žiro maksājumu
bez maksas
Papildu pakalpojumi
Pilnvaras noformēšana bez maksas saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem
Skaidrās naudas izmaksa bankas klientu apkalpošanas centros, neizmantojot norēķinu karti
EUR valūtā4 - līdz 1000 EUR dienā – bez maksas
Citu summu izmaksai tiek piemēroti standarta pakalpojumu tarifi
saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem
USD valūtā4 - līdz summai, kas ir ekvivalenta 1000 EUR dienā - bez maksas
Citu summu izmaksai tiek piemēroti standarta pakalpojumu tarifi
saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem
CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB4 - līdz summai, kas ir ekvivalenta 1000 EUR dienā - bez maksas
Citu summu izmaksai tiek piemēroti standarta pakalpojumu tarifi
saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem
Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) bez maksas
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
- EUR līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)
- USD 0.4% no summas
Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
Komunālo maksājumu apmaksa 0.50 EUR saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem
Komunālie maksājumi uz saņēmēja kontu Bankā vai citā bankā Latvijā, ja uz Klienta vārda tiek noformēta nelaimes gadījumu apdrošināšana polise (polises cena - 29.00 EUR) 0.25 EUR saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem
Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bez maksas
Konta bilances pieprasījums citu banku bankomātos 0.28 EUR
Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bez maksas
Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā (no 01.05.2017) bez maksas
Norēķinu kartes saņemšana Bankas Klientu apkalpošanas vietā bez maksas
Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu bez maksas
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana par pēdējiem 3 mēnešiem klientu apkalpošanas vietā bez maksas
InfoLINE savienojuma maksa informācijas par konta atlikumu saņemšanai bez maksas
Fiziskās personas vai tās pilnvarotās personas ar uzturēšanās atļauju dokumentu pārbaude konta atvēršanai bez maksas
Papildpieskaitījums pie procentu likmes, ja depozīts tiek noformēts uz termiņu no 13 mēnešiem +0.05% punkti
1 Maksa par dokumentu izskatīšanu komplekta noformēšanai tiek ieturēta komplekta noformēšanas brīdī.
2 Komplekta lietošanas mēneša maksa tiek ieturēta mēneša pirmajā darba dienā par esošo kalendāro mēnesi. Ja komplekts tiek noformēts līdz mēneša 15.datumam, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta nākamajā mēneša pirmajā darba dienā. Ja komplekts tiek noformēts pēc mēneša 15.datuma, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta aiznākamajā mēneša pirmajā darba dienā.
Par citiem bankas pakalpojumiem klients maksā saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem.
3 Maksa šādā apmērā tiek piemērota, ja klienta komplektam piesaistītajā kontā pensija tiek ieskaitīta ne retāk kā vienu reizi četros mēnešos.
4 Naudas summas, kas pārsniedz 10 000 EUR vai 15 000 USD vai ekvivalentu summu citā valūtās (izņemot USD), jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā PNB Bankas klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz Kontaktu centru vai internetbankā.
Ja klients noformējis bankas īpašo piedāvājumu senioriem vai pabalstu saņēmējiem līdz 01.11.2015., tad par bankas produktu un pakalpojumu lietošanu šī piedāvājuma ietvaros turpmāk tiek piemēroti šādi pakalpojumu tarifi.