Krājkonts

Pakalpojuma veids Komisijas maksa, nosacījumi
Krājkonta atvēršana, apkalpošana, slēgšana bez maksas
Krājkonta papildināšana bez ierobežojumiem
Procentu aprēķināšanas un izmaksas kārtība procenti tiek ik dienu pieskaitīti Krājkonta summai
Brīdinājuma termiņš par Krājkontā esošo naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Krājkontam piesaistīto Klienta kontu 7 dienas, izmaksa 8. dienā
Līgumsods par Krājkontā esošo naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Krājkontam piesaistīto Klienta kontu:
− ievērojot 7 (septiņu) kalendāro dienu brīdinājuma termiņu bez maksas
− neievērojot 7 (septiņu) kalendāro dienu brīdinājuma termiņu 0.5% no pārskaitāmās summas

Maksimālais depozīts

Pakalpojuma veids Komisijas maksa, nosacījumi
Depozīta noformēšana, apkalpošana bez maksas
Depozīta papildināšana netiek piedāvāta
Procentu aprēķināšanas un izmaksas kārtība procenti tiek izmaksāti depozīta termiņa beigās
Procentu likme, ja depozīts tiek noformēts uz noteiktu datumu vidējā svērtā likme starp diviem izvēlētajiem termiņiem, kas ir tuvāki bāzes termiņiem
Brīdinājuma termiņš par depozīta līguma pirmstermiņa laušanu 10 dienas, izmaksa 11.dienā
Līgumsods par depozīta līguma pārtraukšanu pirms termiņa
Piemērojams līgumiem, kas noslēgti līdz 2018.gada 23.augustam.
2% gadā no izņemamās summas par katru atlikušo dienu līdz depozīta termiņa beigām
Līgumsods par depozīta līguma pārtraukšanu pirms termiņa
Piemērojams līgumiem, kas noslēgti 2018.gada 23.augustā vai vēlāk.
2.5% no izmaksājamās summas un visi aprēķinātie, uzkrātie procenti par izmaksājamo summu

Prēmiju depozīts

Pakalpojuma veids Komisijas maksa, nosacījumi
Depozīta noformēšana, apkalpošana bez maksas
Depozīta papildināšana netiek piedāvāta
Procentu aprēķināšanas un izmaksas kārtība izmaksa notiek katra mēneša pēdējā dienā, kas nav svētdiena vai svētku diena, sākot ar nākamo mēnesi pēc depozīta izvietošanas mēneša un depozīta termiņa beigās. Ikmēneša procenti tiek izmaksāti Bankas operāciju dienas slēgšanas beigās
Procentu likme, ja depozīts tiek noformēts uz noteiktu datumu vidējā svērtā likme starp diviem izvēlētajiem termiņiem, kas ir tuvāki bāzes termiņiem
Brīdinājuma termiņš par depozīta līguma pirmstermiņa laušanu 10 dienas, izmaksa 11.dienā
Līgumsods par depozīta līguma pārtraukšanu pirms termiņa
Piemērojams līgumiem, kas noslēgti līdz 2018.gada 23.augustam.
2% gadā no izņemamās summas par katru atlikušo dienu līdz depozīta termiņa beigām
Līgumsods par depozīta līguma pārtraukšanu pirms termiņa
Piemērojams līgumiem, kas noslēgti 2018.gada 23.augustā vai vēlāk.
2.5% no izmaksājamās summas un visi aprēķinātie, uzkrātie procenti par izmaksājamo summu

Bērnu krājkonts

Pakalpojuma veids Komisijas maksa, nosacījumi
Bērnu krājkonta noformēšana, apkalpošana bez maksas
Bērnu krājkonta papildināšana bez ierobežojumiem
Procentu aprēķināšanas un izmaksas kārtība aprēķinātie procenti tiek ieskaitīti Bērnu Krājkontā katru gadu un Bērnu Krājkonta līguma darbības pēdējā dienā
Brīdinājuma termiņš par depozīta līguma pirmstermiņa laušanu 7 dienas, izmaksa 8.dienā
Līgumsods par naudas līdzekļu pirmstermiņa izmaksu no Bērnu Krājkonta 1% no izņemamās summas

Subordinētais depozīts

Pakalpojuma veids Komisijas maksa, nosacījumi
Subordinētā depozīta noformēšana, apkalpošana bez maksas
Subordinētā depozītā līguma pārtraukšana pirms termiņa netiek piedāvāts