Pakalpojuma veids Tarifs
Dokumentu izskatīšana komplekta noformēšanai1 bez maksas
Komplekta lietošanas maksa mēnesī2 1.50 EUR3/3.50 EUR
Komplektā ietverti šādi produkti, pakalpojumi:
Konts (noformēšana un apkalpošana)  
Norēķinu karte Mastercard® Standard (izsniegšana un lietošana)  
Internetbanka (noformēšana un lietošana)  
Internetbankas autorizācijas rīks SMS-PIN (noformēšana un lietošana)  
Pārskaitījumi Internetbankā 4 (pārskaitījumi EUR Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros)  
Maksa par skaidras naudas izmaksu:
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) bez maksas
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
pirmās trīs izmaksas mēnesī – bez maksas;
visām pārējām mēnesī veiktajām izmaksām - 1% no summas, (min. EUR 1.50)

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiālu par kārtību, kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)
USD 0,4% no summas
Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti:
EUR, USD, GBP, RUB Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
Papildu pakalpojumi
Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bez maksas
Konta bilances pieprasījums citu banku bankomātos 0.28 EUR
Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bez maksas
Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā (no 01.05.2017) bez maksas
Norēķinu kartes saņemšana pa pastu bez maksas
Norēķinu kartes saņemšana Bankas Klientu apkalpošanas vietā 2.00 EUR
Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu (bērnam no 7 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot)) bez maksas
Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu 50% atlaide no komplekta lietošanas maksas
Atlaide šādiem produktiem (noformējot produktu klientu apkalpošanas vietā): maksai par valūtas maiņu (konvertāciju); maksai par Patēriņa kredīta noformēšanu un izsniegšanu; Īpašuma apdrošināšanas, Nelaimes gadījumu apdrošināšanas un OCTA polises iegādei 5% atlaide no standarta cenas
Papildpieskaitījums pie procentu likmes, ja depozīts tiek noformēts uz termiņu no 13 mēnešiem +0.05% punkti
 
1 Maksa par dokumentu izskatīšanu komplekta noformēšanai tiek ieturēta komplekta noformēšanas brīdī.
 
2 Komplekta lietošanas mēneša maksa tiek ieturēta mēneša pirmajā darba dienā par esošo kalendāro mēnesi. Ja komplekts tiek noformēts līdz mēneša 15.datumam, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta nākamajā mēneša pirmajā darba dienā. Ja komplekts tiek noformēts pēc mēneša 15.datuma, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta aiznākamajā mēneša pirmajā darba dienā.
 
3 Mēneša maksa šādā apmērā tiek piemērota, ja iepriekšējā kalendārā mēneša laikā Klients ir veicis kopskaitā ne mazāk par 5 Bankas operācijām. Tiek uzskaitītas šādas Bankas operācijas: pārskaitījumi no komplektam piesaistītā konta (aktivitātē netiek ieskaitīti pārskaitījumi, kas veikti viena Klienta ietvaros Bankā), maksājumi ar norēķinu karti par precēm un pakalpojumiem, skaidras naudas izņemšana bankomātā ar norēķinu karti, kas piesaistīta komplektam.
Par datumu, kad veikti norēķini ar karti, uzskatāms datums, kad Klienta konts debetēts par norēķinu summu.
 
4 Maksā par komplekta lietošanu nav iekļauti pārskaitījumi www.rekini.lv esošu rēķinu apmaksai. Par šādu pārskaitījumu veikšanu tiek ieturēta maksa kā par žiro maksājumu.

 

Lai nodrošinātu Klientam iespēju novērtēt pakalpojumu komplekta tarifu priekšrocības, piedāvājam šādu uzskatāmu salīdzinājumu:

 

Produkts Komplekta Ikdienai tarifa sadalījums pa produktiem Komplekta Ikdienai3 tarifa sadalījums pa produktiem Tarifi, izvēloties lietot komplektā ietvertos pakalpojumus atsevišķi
Norēķinu karte Mastercard® Standard ar kartes kontu 0.50 EUR 0.21 EUR 2 EUR par izsniegšanu (vienreizēja maksa) un 1.20 EUR par lietošanu (mēnesī) 
Internetbanka ar SMS-PIN lietošanu 1.50 EUR 0.65 EUR bez maksas
EUR pārskaitījumi PNB Internetbankā 1.50 EUR 0.65 EUR 0.36 EUR par maksājumu
Kopējās komplekta izmaksas 3.50 EUR 1.50 EUR3 2.28 EUR
(mēnesī veicot 3 maksājumus)