Maksimālais depozīts

Noguldiet uz dažādiem termiņiem ar fiksētu procentu likmi un ļaujiet naudai pelnīt!

Garantēta peļņa

Drošs noguldījums ar garantētu peļņu

Tikai 200 EUR vai 200 USD

Noguldījuma minimālā summa – 200 EUR vai 200 USD

Par apkalpošanu nav jāmaksā

Noguldījuma atvēršana un uzturēšana ir bez maksas

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Noteikts termiņš – no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem
  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Fiksēta procentu likme
  • Procenti tiek izmaksāti depozīta termiņa beigās kopā ar pamatsummu
  • Depozītu nav iespējams papildināt
  • Depozītu iespējams izņemt pirms termiņa beigām1
  • Ja summa pārsniedz 100 000 EUR vai 100 000 USD, ir iespējams vienoties par individuālām likmēm2
  • Noformēt depozītu ērti un ātri var internetbankā

1 Līgumsods par pirmstermiņa noguldījuma izņemšanu, saņemot bankas piekrišanu par izņemšanu, ir 2% gadā no izņemamās summas par katru atlikušo dienu līdz depozīta termiņa beigām (līgumiem, kas noslēgti līdz 2018.gada 23.augustam) vai 2.5% no izmaksājamās summas un visi aprēķinātie, uzkrātie procenti par izmaksājamo summu (līgumiem, kas noslēgti 2018.gada 23.augustā vai vēlāk).

2 Informācija pa tālruni 67041129 vai 67011412.

Maksimālais depozīts

Termiņnoguldījums ar iespēju nopelnīt

Noguldījuma summa EUR

1

500000

Depozīta termiņš

Depozīta nosaukums
Likme
Ienākumi
Kopā
Maksimālais
Depozītu likmes