Paziņojumi

Rekvizīti kredītsaistību dzēšanai un komisiju maksājumiem

konta nr. LV26BLIB1001005254001

konta nr. LV15PARX0000036181111

Sīkāka informācija

Izsole

Maksātnespējīgā AS “PNB Banka” (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.1 panta otro daļu pārdod šādus trešajām personām (kuras nav pārņēmušas Sabiedrības turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu savā valdījumā līdz 2021.gada 30.novembrim, t.i. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 31.maijā publicētajā paziņojumā norādītajā termiņā) un Sabiedrībai piederošus finanšu instrumentus

Sīkāka informācija

Par LIBOR (euro) likmes aizstāšanu

Par izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos

Par grozījumiem tarifos

PNB BANKAS ĪPAŠUMU KATALOGS

Paziņojums par telpu nomu

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma pārdošanas procesa uzsākšanu

Informācija par saistību izpildi

Jautājumi un atbildes